Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'Associació Espanyola de Cirurgians té entre els seus fins contribuir al progrés de la cirurgia fomentant la investigació. Per aquest motiu es convoquen tres Beques de Recerca per a la realització d'estudis multicèntrics realitzats en els hospitals en el camp de la Cirurgia General i Aparell Digestiu.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.aecirujanos.es/Becas-para-Proyectos-de-Investigacion-de-la-Asociacion-Espanola-de-Cirujanos_es_102_463_0_106_323_324.html
Requisits
Podran presentar-se, com a investigador principal, els Socis de l'Associació Espanyola de Cirurgians que estiguin al corrent de pagament de les seves quotes de soci i en possessió del títol de metge especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu.
Dotació
10.000€
Documentació
Conjuntament a la sol·licitud que s'ha d'emplenar, s'haurà de presentar la següent documentació:
• Currículum de l'investigador principal i col·laboradors
• Fotocòpia del NIF
• Memòria del Projecte amb la següent estructura: introducció i justificació, objectius, hipòtesis, material i mètodes, cronograma, utilitat i aplicabilitat i justificació de l'ajut.
• Pressupost del projecte.
• Certificació de la Direcció o Gerència del centre de treball, en el qual s'acrediti coneixement i aprovació del projecte.
• Informe del Comitè d'Ètic i Assaigs Clínics del centre de treball de l'investigador principal.
• Registre internacional d'assajos clínics.
• Informe del Comitè corresponent en cas d'experimentació animal si el tipus de recerca ho requereix.

Arxius

Arxiu
Bases Becas para proyectos de Investigación_ASOCIACION ESPAÑOLA DE CIRUJANOS.pdf
SOLICITUD_BECAS__AEC_PROYECTOS_DE_INVESTIGACION.docx