Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La FUNDACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE PEDIATRIA amb l'objectiu de promoure la recerca en l'àmbit de la Pediatria i àrees afins convoca una AJUDA DE RECERCA dotada amb dues beques.
Característiques principals
 • El projecte de recerca haurà de versar sobre un tema lliure de Pediatria valorant especialment els projectes multicèntrics i / o entre nivells assistencials.
 • L'Investigador Principal (IP) ha de ser membre numerari de l'ASOCIACIÓ ESPANYOLA DE PEDIATRIA i pertànyer a una institució reconeguda d'àmbit estatal.
 • Entre els signants del projecte haurà d'haver MAJORIA de membres numeraris pertanyents a l'ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE PEDIATRIA (la meitat més un).
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.aeped.es/plataforma-invest-aep/beca-invest-aep-ayuda-investigacion-clinica-o-basica-en-pediatria-2020
  https://www.aeped.es/sites/default/files/beca_invest-aep_2020.pdf
  Dotació
  12.750€
  Durada
  Dos anys
  Documentació
 • Currículum Vitae de l'investigador principal i co-investigadors segons model normalitzat abreujat tipus FIS (https://cvn.fecyt.es/).TÍTOL, RESUM en espanyol i anglès (250 paraules), ESTAT ACTUAL DEL PROBLEMA i REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES (màxim 3 pàgines DINA4)
 • HIPÒTESI I OBJECTIUS (1 pàgina DINA4).
 • DISSENY (inclourà les tasques a realitzar per cada membre de l'equip) (màxim 2 pàgines DINA4).
 • MATERIAL I MÈTODES (màxim 3 pàgines DINA4).
 • CRONOGRAMA de la consecució d'objectius per anualitats (1 pàgina DINA4).
 • RELLEVÀNCIA CIENTÍFICA I PRÀCTICA de la investigació.
 • PRESSUPOST detallat de despeses que comprendran, i dividit en el seu cas per anualitats: i. Contractacions / Subcontractacions ii. Estades d'aprenentatge de tècniques clíniques / analítiques iii. Material fungible IV. Material inventariable v. Assegurances si n'hi vaig veure. Difusió: presentació en reunions nacionals / internacionals; despeses de publicació (màxim 1 pàgina DINA4).
 • Presentació al Comitè d'Ètica i Investigació del centre on es realitzarà el projecte.
 • Annexos (màxim 3 pàgines DINA4).
 • Arxius

  Arxiu
  beca_invest-aep_2020.pdf