Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Beca SEOM / ADACAP per a projectes de recerca d'oncologia mèdica relacionats amb medicina nuclear
Característiques principals
Condicions del projecte:
• Projecte de recerca original, que no estigui lligat a cap assaig clínic ni a projectes de recerca competitius.
• Àrea de recerca: temes relacionats amb l'Oncologia Mèdica i amb la Medicina Nuclear en els seus aspectes diagnòstics o terapèutics
• Es donarà prioritat als projectes amb preferència d'aplicabilitat clínica, i en particular als que estiguin relacionats amb els tumors neuroendocrins o el càncer de pròstata. Projecte de recerca que es realitzi a Espanya.
• Projectes de recerca coordinats o dirigits a Unitats d'Oncologia Mèdica i que integrin en l'equip d'investigació a especialistes en medicina nuclear.
• Ha d'indicar si el projecte compta amb finançament addicional i adjuntar documentació que ho acrediti.
• Un mateix IP no pot enviar dues sol·licituds a la mateixa convocatòria.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://seom.org/apoyo-a-la-investigacion/premios-becas-seom/convocatorias/207891-convocatoria-becas-seom-2020
https://seom.org/images/BASES_BECA_SEOM_ADACAP_PROYECTOS_DE_INVESTIGACION_DE_OM_Y_MEDICINA_NUCLEAR2020.pdf
Impresos (URL)
https://seom.org/beca-para-proyectos-de-investigacion-de-oncologia-medica-relacionados-con-medicina-nuclear-2020
Requisits
Requisits dels sol·licitants:
• Ser metge especialista en Oncologia Mèdica amb exercici professional a Espanya.
• Ser soci de SEOM i estar al corrent en el pagament de la quota de soci
Dotació
20.000€
Durada
2 anys
Documentació
Format de la sol·licitud:
Ha de presentar-se una memòria del projecte de recerca que ha de tenir els següents apartats:
• Títol
• Dades de l'Investigador principal
• Resum (màxim 250 paraules).
• Antecedents i estat actual del tema
• Bibliografia més rellevant comentada
• Hipòtesi
• Objectius
• Metodologia (disseny, objecte d'estudi, variables, recollida i anàlisi de dades, limitacions de l'estudi i pla de contingència)
• Pla de treball (etapes de desenvolupament i distribució de les tasques de l'equip Investigador)
• CV de l'Investigador Principal i CV individual de tot l'equip investigador seguint plantilla SEOM o estructura de models normalitzats.
• Pla de difusió (rellevància del projecte pel que fa a impacte clínic i bibliomètric)
• Mitjans disponibles per a la realització del projecte
• Justificació detallada de l'ajut sol·licitat
• Pressupost sol·licitat (incloent despeses de personal, inventariable, fungible i contractació de serveis, viatges i congressos)

Arxius

Arxiu
BASES_BECA_SEOM_ADACAP_PROYECTOS_DE_INVESTIGACION_DE_OM_Y_MEDICINA_NUCLEAR2020.pdf
Plantilla_Modelo_CV_Becas_SEOM_Esp.doc