Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Presentació d'expressions d' interès per al finançament de projectes d'investigació sobre la SARS-COV-2 i la malaltia COVID19, d'acord amb els principis de necessitat social, emergència i eficàcia donat l'interès general, a càrrec de l'FONS - COVID19 per part de l'ISCIII.
Les expressions d'interès propostes a l'empara d'aquesta convocatòria tenen com finalitat contribuir a un millor diagnòstic i tractament clínic de pacients de l'SNS infectats per SARS-CoV-19 així com a la preparació i resposta de salut pública al context de la pandèmia en curs de SARS-CoV-2.
Característiques principals
S'espera que les expressions d'interès que promoguin el coneixement sobre la SARS-CoV-2 i la malaltia COVID19 així com el seu impacte en les persones infectades, amb l'objectiu de contribuir a un maneig eficient de l'pacient i / o preparació i resposta de salut pública. Les propostes han de ser adequades a la situació d'urgència i, per tant, que permetin una implementació i posada en marxa immediata en el Sistema Nacional de Salut, amb resultats concrets, primerencs i oportuns a la situació actual. Aquestes propostes poden partir d'activitats existents actualment. L'abast d'aquestes propostes podrà ser:
a) Tècniques de diagnòstic virològic ràpid de la SARS-CoV-2, escalables industrialment i aplicables a l'assistència sanitària, amb orientació prioritària cap al diagnòstic dels estadis precoços de la infecció en humans i que permetin predir gravetat amb fins d'estratificació assistencial.
b) Caracterització clínica-biològica-molecular de la malaltia COVID19, estadis, estratificació pronòstica i complicacions.
c) Desenvolupament de teràpies innovadores, noves molècules antivirals, antisèptics i desinfectants davant de la SARS-CoV-2. Estudis de resistència antiviral. efectivitat d'intervencions no farmacològiques, profilàctiques i terapèutiques.
d) Caracterització de virus SARS-CoV-2, coneixement de la variació genètica i antigènica de la SARS-CoV2 així com de la resposta immunològica al virus SARS-CoV2 i de la interacció virus-hoste.
e) Desenvolupament de vacunes, eficàcia i aplicabilitat
f) Vigilància epidemiològica de la SARS-CoV-2 i epidemiologia molecular: incidència de la mortalitat i morbiditat. Factors ambientals i socials de la propagació. factors de risc i dinàmica poblacional de la infecció pel SARS-CoV-2.
g) Impacte socioeconòmic de la malaltia COVID19. Utilització de recursos d' atenció primària, recursos hospitalaris generals, i recursos de cures crítiques.
h) Intel·ligència artificial i anàlisi massiva de dades integrats orientats al control epidemiològic de la malaltia COVID19.
Lloc de presentació
la plantilla d'expressió d'interès s'enviarà per mail a [email protected]
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
Impresos (URL)
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Paginas/SolicitudExpresionesInteresCoVid19.aspx
Dotació
Les subvencions concedides es destinaran a cobrir les despeses següents:
a) Despeses de contractació de personal tècnic o amb el grau necessari per a la realització d'el projecte, aliè al vinculat funcionarial, estatutària o laboralment amb els centres beneficiaris, i que podran incorporar-se a el projecte durant tot o part de l'temps de durada previst. Els costos màxims de contractació imputables a la subvenció, ho seran únicament per a l'abonament de la retribució bruta salarial i s'ajustaran a les taules salarials contingudes en les instruccions dictades a l'efecte, que es publicaran a la pàgina web de l'ISCIII. (les mateixes que pels projecte en salut FIS)
b) Despeses d'execució que inclouen: el material inventariable i l'equipament científic indispensable per a la realització del projecte; les adquisicions de material fungible i altres despeses complementàries directament relacionats amb l'execució del projecte, com ara els costos d'utilització d'alguns serveis centrals i generals de suport a la investigació de l'entitat beneficiària, col·laboracions externes, assistència tècnica, despeses externes de consultoria i serveis relacionats amb els projectes; tots degudament justificats i necessaris per al bon fi del projecte. Així mateix, seran subvencionables despeses de publicació i difusió de resultats. S'inclouen: despeses de revisió de manuscrits; despeses de publicació en revistes científiques, incloent els relacionats amb la publicació en revistes d'accés obert; i les despeses derivades de la incorporació a repositoris de lliure accés. Els viatges necessaris per a la realització del projecte i per a la difusió de resultats, així com la inscripció en congressos, es referiran al personal que forma part de l'equip d'investigació i al personal tècnic al·ludit en l'apartat a) d'aquest article. sense perjudici de les despeses de manutenció que puguin correspondre a càrrec de el concepte de viatges i dietes, no seran elegibles despeses de menjars i atencions de caràcter protocol·lari. En aquells projectes que ho justifiquin motivadament es podran incloure despeses de coordinació i despeses relacionades amb estades convidades d'investigadors i experts internacionals considerats indispensables per a l'adequada execució del projecte.
La quantia concedida es podrà destinar a qualsevol de les despeses subvencionables, d'acord amb les necessitats del projecte.
Durada
12 mesos
AVÍS IMPORTANT
Abans de començar a omplir el formulari, contacteu amb Servei de Recerca que us facilitarà el formulari amb les dades del Director.
Els interessats presentaran les propostes mitjançant correu electrònic a l'adreça: covid1[email protected] utilitzant la plantilla adjunta posant-nos en còpia.
AVÍS IMPORTANT
A causa de l'alta participació de la comunitat científica i d'innovació en aquesta convocatòria i a fi de garantir la necessària agilitat en l'avaluació cientificotècnica de les propostes i assegurar la coordinació estratègica amb les actuacions queda interrompuda, amb caràcter temporal, la presentació de noves expressions d'interès. Es tornarà a informar del moment en què es reprengui el període de presentació de sol·licituds.

Arxius

Arxiu
Procedimiento_COVID19.pdf
FAQ_CONVOCATORIA PROYECTOS COVID19.pdf
Plantilla_COVID19 (1).pdf
Correccion de error Convocatoria COVID19.pdf