Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Beca FSEOM +1 Suma't per a projectes de recerca 2020
Característiques principals
Condicions del projecte:
• Projecte de recerca original, que no estigui llligat a cap assaig clínic ni a projectes de recerca competitius.
• Àrea de recerca: temes relacionats amb l'Oncologia.
• Es donarà prioritat als projectes amb preferència d'aplicabilitat clínica. Projecte de recerca que es realitzi a Espanya.
• Projectes de recerca coordinats o dirigits a Unitats d'Oncologia Mèdica a Espanya.
• S'ha d'indicar si el projecte té finançament addicional i adjuntar la documentació que ho acrediti.
• Un mateix IP no pot enviar dues sol·licituds a la mateixa convocatòria.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://seom.org/apoyo-a-la-investigacion/premios-becas-seom/convocatorias/207891-convocatoria-becas-seom-2020
https://seom.org/images/BASES_BECA_SEOM_PROYECTOS_DE_INVESTIGACION_2020.pdf
Impresos (URL)
https://seom.org/beca-seom-para-proyectos-de-investigacion-2020
Requisits
Requisits dels sol·licitants:
• Ser metge especialista en Oncologia Mèdica amb exercici professional a Espanya.
• Ser soci numerari de SEOM i estar al corrent en el pagament de la quota de soci
Dotació
20.000€
Durada
2 anys
Documentació
Format de la sol·licitud:
Ha de presentar-se una memòria del projecte de recerca que ha de tenir els següents apartats:
• Títol.
• Dades de l'Investigador Principal.
• Resum (màxim 250 paraules).
• Antecedents i estat actual del tema.
• Bibliografia més rellevant comentada.
• Hipòtesi
• Objectius
• Metodologia (disseny, objecte de l'estudi, variables, recollida i anàlisi de dades, limitacions de l'estudi i pla de contingències).
• Pla de treball (etapes de desenvolupament i distribució de les tasques de l'equip investigador).
• CV de l'Investigador Principal i CV individual de tot l'equip investigador seguint plantilla SEOM o plantilla de models normalitzats de convocatòries públiques nacionals.
• Pla de difusió (rellevància del projecte en quant a impacte clínic i blibliomètric).
• Mitjans disponibles per a la realització del projecte.
• Justificació detallada de l'ajut sol·licitat, especificant que no existeix cofinançament del projecte.
• Pressupost sol·licitat (incloent despeses de personal, inventariable, fungible i contractació de serveis, viatges i congressos).

Arxius

Arxiu
Plantilla_Modelo_CV_Becas_SEOM_Esp.doc
BASES_BECA_SEOM_PROYECTOS_DE_INVESTIGACION_2020.pdf