Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La present actuació es dirigeix a la configuració de RICORS constituïdes per un conjunt de grups de recerca que tenen un objectiu de recerca comú, concret i assolible en virtut de la cooperació plantejada dins el període establert de durada de l'actuació.
Característiques principals
Les RICORS tindran la següent estructura:
a) Una persona coordinadora del RICORS, que actuarà com a persona d'interlocució amb l'SCIII que serà responsable de la coordinació científica entre els diferents grups, de l'acompliment de el programa científic i de coordinació incloent la recollida dels indicadors de compliment i la posada en marxa de les accions correctives davant les eventuals desviacions si les hagués.
b) Una persona responsable de grup, que actuarà com a investigador principal de cada grup participant en la RICORS.
c) Grups de recerca.
d) Grup clínic associat.
e) Una comissió de direcció.
f) Un comitè científic assessor extern.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
Recordeu que els interessats/des en presentar-se a aquesta convocatòria, cal que feu servir l'aplicació "expressió d'interès" que trobareu en aquest mateix recull.
Convocatòria (URL)
Les plantilles i instruccions no s'han publicat encara a la pàgina web de l'ISCIII, quan ho facin les penjarem a la present convocatòria.
La convocatòria obrirà el 6 d'abril
Informació addicional
Àrees temàtiques de les RICORS
Les propostes presentades hauran de referir-se a una única àrea temàtica entre les assenyalades a continuació:
a) Atenció Primària, cronicitat, i promoció de la salut
b) Inflamació i immunopatologia d'òrgans i sistemes
c) Teràpies avançades
d) Malalties vasculars cerebrals
Requisits
 • Estar constituïdes per un mínim de deu grups de recerca pertanyents a un mínim de deu comunitats autònomes. Al menys un 50% de tots els grups han de pertànyer a l'àmbit clínic - assistencial o epidemiològic i realitzar la seva tasca en centres clínic assistencials de l'SNS.
 • Els grups de recerca han de tenir un mínim de quatre persones investigadores, inclosa la persona que actuï com a investigador principal, i els membres de la mateixa han de ser o haver estat investigadors principals o col·laboradors de projectes d'investigació de el Pla Estatal d'R + D + I i / o internacionals en concurrència competitiva en els últims cinc anys.
 • Els investigadors principals dels grups de recerca hauran de pertànyer a la plantilla de l'entitat sol·licitant i tenir formalitzada amb ella la seva vinculació funcionarial, estatutària o laboral (inclosos els contractes Joan Rodés, Miguel Servet i Ramón y Cajal), com a mínim durant tot el període comprès entre el termini per a la presentació de sol·licituds i el moment de la resolució de concessió.
 • No estar realitzant un programa de FSE, ni un contracte de formació o de perfeccionament postdoctoral de qualsevol naturalesa (contractes Sara Borrell, Juan de la Cierva, o contractes de programes de les comunitats autònomes), ni un contracte Río Hortega.
 • Per part dels restants membres de l'equip de recerca tindre formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària, laboral o de formació remunerada amb qualsevol de les entitats institucions com a mínim durant tot el període comprès entre el termini per a la presentació de sol·licituds i el moment de la resolució de concessió.
 • Dotació
  La quantia màxima dedicada a aquesta acció ascendirà a 5.800.000€ anuals
  Durada
  3 anys
  Documentació
 • Formulari de sol·licitud. Haurà de presentar un per cada grup.
 • CVA, en anglès o castellà, de R + D + I de la FECYT de la persona coordinadora general del RICORS així com de les persones que actuïn com a investigadors principals.
 • Historial cientifico-tècnic dels grups que conformen la Xarxa.
 • Memòria d'activitats de coordinació que s'ha d'emplenar en anglès i presentar el coordinador de xarxa.
 • Memòria del programa de recerca sobre el qual s'estructura la RICORS.
 • Memòria pressupostària, en model normalitzat, que s'haurà de presentar per cada grup.
 • Autorització de l'entitat d'adscripció de col·laboradors.
 • Document normalitzat que acrediti la participació dels membres de l'equip en projectes d'investigació.
 • Incompatibilitats
 • Cada persona investigadora, independentment del seu paper dins del grup de recerca, podrà figurar en una única proposta i en un únic grup de recerca.
 • Cada grup podrà participar en una única proposta.
 • Els investigadors principals no podran ser coordinadors de més d'un programa d'investigació per proposta.
 • No podrà participar com a investigador en aquesta convocatòria cap investigador adscrit a CIBER o CIBERNED.
 • Arxius

  Arxiu
  BOE-B-2020-50012.pdf
  AES 2021.pdf
  FAQs_RD_2021.pdf
  RICORS Memoria de actividades de coordinacion.pdf
  RICORS Autorizacion centro diferente del IP.pdf
  RICORS Doc normal acreditacion meq.pdf
  RICORS Doc interes empresarial.pdf
  RICORS Historial cientifico tecnico.pdf
  RICORS Memoria presupuestaria.pdf
  RICORS Memoria del programa de investigacion.pdf