Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Amb aquesta actuació es pretén potenciar i enfortir el Consorci CIBER
Característiques principals
Àrees temàtiques, descriptors i subdescriptors del Consorci CIBER:
1. Àrea temàtica de Malalties Infeccioses:
Els descriptors de l'àrea són els següents:
1.1. salut Global
1.2. infecció per COVID-19 i infeccions capaços de causar pandèmies
1.3. SIDA i infeccions oportunistes
1.4. Resistència antimicrobiana i infecció hospitalària.

Els sub-descriptors de cada un dels descriptors anteriors de l'àrea temàtica de malalties infeccioses són:
1.1. Epidemiologia clínica, molecular i genètica
1.2. Desenvolupament de nous mètodes diagnòstics, de seguiment i d'avaluació
1.3. Desenvolupament de noves molècules, teràpies i mètodes de control
1.4. Estudis i assaigs clínics
1.5. Desenvolupament d'aplicacions basades en tecnologies de la informació i comunicació
1.6. Desenvolupament i implantació de nous serveis de salut
1.7. Activitats d'innovació i transferència biotecnològica
1.8. Control de la infecció hospitalària, bon ús i optimització d'antimicrobians
2. Àrea temàtica de Bioenginyeria, Biomaterials i Nanomedicina: 1 grup
2.1. Nanoinmunología. Estratègies de recerca orientada a la translació basades en nanopartícules, nanoconjugados o nanobiosistemas amb activitat terapèutica capaços de modular la resposta de el sistema immune per al tractament i / o prevenció de malalties
3. Àrea temàtica de Malalties Respiratòries: 3 grups
3.1. Aplicació clínica de la teràpia gènica en pacients amb fibrosi pulmonar: 1 grup.
3.2. Infeccions víriques respiratòries emergents en pacients pediàtrics i assajos clínics amb vacunes: 2 grups.
4. Àrea temàtica de Càncer: 2 grups
4.1. Desenvolupament i utilització d'eines computacionals dirigides a la identificació i caracterització de signatures mutacionals associades a l'origen i tractament de el càncer, seus agents causals, l'evolució dinàmica de tumors i les seves respostes clíniques a partir de l'ús de dades genòmiques globals: 1 grup.
4.2. Biologia de el càncer de pulmó, diagnòstic i tractament. Identificació i validació, a nivell bàsic, translacional o clínic, de noves dianes i estratègies terapèutiques, a més d'identificació de marcadors predictius de resposta o resistència a teràpies dirigides: 1 grup.

 • Per ser considerat com a membre del grup, cada investigador ha d'acreditar al menys dues publicacions / patents conjuntes i un projecte d'investigació finançat en concurrència competitiva en convocatòries nacionals o internacionals amb l'investigador principal.
 • Els investigadors participants no podran figurar en més d'una sol·licitud.
 • Aquells investigadors que participin alguna estructura cooperativa (Consorcis CIBER i CIBERNED) no podran participar en aquesta actuació.
 • La presentació d'una sol·licitud per a la incorporació a CIBER és incompatible amb la presentació d'una sol·licitud a RICORS.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: [email protected] Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  Les plantilles i instruccions no s'han publicat encara a la pàgina web de l'ISCIII, quan ho facin les penjarem a la present convocatòria.
  La convocatòria obrirà el 6 d'abril de 2021
  Dotació
  La quantia màxima establerta que percebrà el Consorci CIBER ascendirà a 3.645.000€
  Documentació
 • Formulari de sol·licitud subscrit pel representant legal de l'entitat.
 • Currículum Vitae abreujat (CVA) de l'investigador principal.
 • Historial cientific-tècnic del grup de recerca, que contingui el llistat d'integrants del grup i la seva estructura, la relació de publicacions, projectes i patents dels últims 5 anys.
 • Memòria d'actuacions del grup a realitzar en la seva incorporació a CIBER, referida a algun dels descriptors relacionats a l'Annex 2 de la convocatòria.
 • Document normalitzat que acrediti l'autorització del centre beneficiari per presentar la sol·licitud i el seu compromís d'incorporar al grup en cas que aquesta sigui concedida signat pel representant legal de CIBER.
 • Arxius

  Arxiu
  BOE-B-2020-50012.pdf
  CB19_Autorizacion CIBER.pdf
  AES 2021.pdf
  Doc normal acreditacion meq_CIBER_Modificado V1.pdf
  FAQs CB21 actualizada_V2.pdf
  CB21 Memoria Actuaciones_actualizada.pdf
  CB21 Historial cientifico Ultimo.pdf