Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Fomentar la investigació, el desenvolupament i la divulgació de tots els aspectes que concerneixen a l'ou en la seva relació amb l'alimentació, la nutrició, la salut pública i els factors que condicionen la qualitat en la seva producció i transformació.
Característiques principals
Les propostes hauran d'estar relacionades amb algun dels següents temes:
Composició de l'ou:
 • Estudi de factors que influeixen en la composició de l'ou
 • Aportació dels components de l'ou a la nutrició, la salut i la prevenció de malalties
 • Influència dels components de l'ou en el sistema immunitari.
 • Propietats bioactives d'alguns constituents de l'ou
  Qualitat dels ous i ovoproductes.
  Ús i consum de l'ou i ovoproductes:
 • Caracterització del mercat i els seus factors determinants
 • Hàbits i tendències
 • Imatge i comunicació
 • Estratègies de futur
  Sostenibilitat en la producció d'ous i ovoproductes:
 • Millora de la gestió econòmica, mediambiental, de la sanitat i benestar animal i social en la producció i indústries relacionades amb l'ou, els seus derivats i subproductes.
 • Seguretat alimentària relacionada amb l'ou i ovoproductes.
 • Innovacions tecnològiques en la producció, aprofitament i comercialització de l'ou, els seus derivats i subproductes.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.institutohuevo.com/instituto-objetivos-3/#1500995343869-213dbec0-7773
  https://www.institutohuevo.com/wp-content/uploads/2021/03/BASES-PREMIO-INVEST-IEH-2021.pdf
  Requisits
 • Els sol·licitants dels treballs haurien de residir a Espanya i disposar del títol de Llicenciat, Graduat o d'Enginyer per Escola Tècnica Superior. Els títols obtinguts a l'estranger o a centres espanyols no estatals haurien d'estar reconeguts oficialment.
 • Els sol·licitants no podran pertànyer a empreses associades a l'Instituto de Estudios del Huevo, ni ser membres de la Comissió Delegada del Consell Assessor.
 • En el cas de tractar-se d'un grup, l'investigador principal haurà de complir els requisits anteriors.
 • Tant els projectes d'investigació com els treballs científics han de ser realitzats en centres espanyols. El treball o projecte es podrà presentar tant en castellà com en anglès, però en aquest últim cas, el resum i les conclusions seran en castellà.
 • El projecte d'investigació estarà dirigit per un doctor amb vinculació permanent a el Centre de Recerca en què es dugui a terme el projecte i que formi part de l'equip de recerca per al qual se sol·licita el Premi.
 • Dotació
  10.000 euros.
  Durada
  24 mesos
  Documentació
  Documentació general:
 • Sol·licitud (Model A, per a treballs finalitzats, o MODEL B, per a projectes d'Investigació, segons el treball que es presenti) degudament complimentat.
  Documentació addicional en el cas de projectes d'investigació:
 • Copia del Document Nacional d'Identitat o document identificatiu (passaport, targeta de residència) del sol·licitant.
 • Curriculum Vitae del sol·licitant segons el format normalitzat (CVN) del FECYT corresponent als últims 5 anys.
 • Còpia de la certificació acadèmica del sol·licitant o títol acadèmic.
 • Historial de l'equip investigador que participa al treball (últims 5 anys), destacant l'experiència previa en els aspectes relacionats amb el projecte /treball realitzat.
 • En el cas de presentar un treball acabat, el treball complet que es presenta al premi (Tesi, treball d'investigació, publicació científica,...). En el cas de presentar un projecte d'investigació, l'autorització del representant legal de l'Organisme o Centre de Treball on es desenvoluparà el projecte d'investigació, amb designació expressa del Director de Treball.
 • Arxius

  Arxiu
  BASES-PREMIO-INVEST-Instituto de Estudios del Huevo-2021.pdf