Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Fundació Alfonso Martín Escudero convoca 40 beques per a realitzar treballs de recerca en universitats o centres d´investigació a l´estranger, dins les següents temàtiques:
 • Agricultura i ramaderia
 • Ciències del mar
 • Ciències de la salut
 • Tecnologia d'aliments
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: [email protected] Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.fundame.org/bases-de-la-convocatoria-de-becas-de-investigacion-en-universidades-o-centros-en-el-extranjero/
  Requisits
 • Nacionalitat espanyola.
 • Tenir el títol de doctor de qualsevol universitat espanyola o d'especialitat en Medicina (MIR), Biologia (BIR), Farmàcia (FIR), Psicologia (PIR) o Química (QUIR) o Radiofísica Hospitalària. En el cas de tenir un títol d'una universitat estrangera o d'un centre espanyol no estatal s'haurà d'acreditar la convalidació o reconeixement del títol a Espanya.
 • Estar admès a una universitat o centre de recerca a l'estranger per al període sol·licitat.
 • Bon nivell de la llengua del país receptor o bé de qualsevol altre idioma que permeti una comunicació fluida al centre d'investigació.
 • Dotació
 • Ajuts per a trasllats i instal·lació per un import total de 3.100 euros.
 • Assegurança de malalties i accidents.
 • Assignació mensual entre 1.900 i 3.000 euros segons el país de destí (veure annex).
 • Durada
  La duració de la beca serà per un període mínim de 12 mesos i màxim de 24 mesos.
  Documentació
 • Sol·licitud de l´imprès normalitzat.
 • Fotocòpia del DNI.
 • CV resumit (màxim 3 pàgines).
 • Fotocòpia de la certificació de l´expedient acadèmic complet dels estudis universitaris realitzats, on hi constin les qualificacions de les assignatures en tots els cursos.
 • Fotocòpia del títol de doctor, del títol de l'especialitat o, en el seu defecte, justificació de la superacio del període de formació MIR, BIT, FIR, PIR o QUIR o Radiofísica Hospitalària. Acreditació de l'homologació dels títols obtinguts a l'estranger o en centres espanyols no oficials o del reconeixement del seu títol a Espanya.
 • Dues cartes de referència de catedràtics, professors titulars d´universitat o persones rellevants amb les que el candidat hagi realitzat estudis, en suport de la sol·licitud.
 • Justificant d´admissió a una universitat o centre de recerca a l´estranger pel període sol·licitat.
 • Certificació de coneixement de la llengua estrangera presentada per a l'admissió a la universitat o centre de recerca. En el seu defecte, declaració responsable de dominar l'idioma corresponent al nivell adequat per a realitzar la investigació.
 • Memòria de la investigació a realitzar (màxim 6 pàgines), en la qual s'inclourà el pla de treball i calendari que es desenvolupi.
 • Declaració responsable que a la data d'inici de l'estada sol·licitada (gener, febrer o març de 2022) no hi haurà gaudit d'alguna altra beca, ajuda o contracte, superior a 12 mesos a l'estranger, de caràcter postdoctoral o posterior a l'obtenció de l'especialitat.
 • AVÍS IMPORTANT
  Les beques ofertes en aquesta convocatòria seran incompatibles amb qualsevol altra beca, ajuda o contracte de qualsevol modalitat o denominació.
  També és incompatible el fet d'haver gaudit amb anterioritat a la data d'inici de l'estada sol·licitada (gener, febrer o març de 2022), d'alguna altra beca, ajuda o contracte, superior a 12 mesos a l'estranger, de caràcter postdoctoral o posterior a l'obtenció de la especialitat.

  Arxius

  Arxiu
  Bases Fundación Alfonso Martin Escudero 2021.pdf
  Impreso-de-solicitud_Fundación Alfonso Martin Escudero.pdf