Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
30 beques de doctorat per a joves investigadors de qualsevol nacionalitat per dur a terme la seva activitat investigadora en qualsevol disciplina i en qualsevol universitat o centre de recerca d’Espanya o Portugal.
La convocatòria comprèn totes les àrees del coneixement i s’adreça a totes les persones que compleixin els requisits per poder accedir al doctorat, sempre que, a més, reuneixin els requeriments de mobilitat i anteriorment no s’hagin matriculat als estudis de doctorat sol·licitats.
Els becaris s’han d’incorporar a les universitats o centres de recerca de destinació entre setembre i novembre de 2022. En casos justificats, no obstant això, aquesta incorporació es podria endarrerir fins al 31 de gener de 2023.
Lloc de presentació
IMIM and PSMAR staff who need more information should contact:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://fundacionlacaixa.org/ca/beques-doctorat-inphinit-retaining
https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/1636133/programme-rules-inphinit-retaining-2022.pdf/06e14745-b1c4-5b50-02a1-3b514d8d868d?t=1635950760135
Impresos (URL)
https://candidate.lacaixafellowships.org/login
Informació addicional
En cap cas el candidat pot haver-se matriculat anteriorment en els estudis de doctorat per als quals sol·licita la beca.
Requisits
 • Experiència: A la data de tancament de la convocatòria els candidats han d’estar en els primers quatre anys (experiència de recerca equivalent a temps complet) de la seva carrera investigadora i no haver obtingut un títol de doctorat amb anterioritat o estar en condicions de sol·licitar-lo.
 • Expedient acadèmic: En el moment de la contractació, els candidats han de complir amb una de les següents opcions:
  - Haver finalitzat els estudis que condueixen a la obtenció d’un títol universitari oficial espanyol (o d’un altre país de l’Espai Europeu d’Educació Superior) de 300 crèdits ECTS, dels quals almenys 60 crèdits han de correspondre a un nivell de màster.
  - Haver completat un grau en una universitat no adaptada a l’Espai Europeu d’Educació Superior que doni accés als estudis de doctorat. La verificació del nivell d’estudis equivalent als anteriorment esmentats serà realitzada per la universitat quan s’iniciï el procediment d’admissió.
 • Mobilitat: Per candidats que desitgen fer el doctorat a centres o unitats espanyoles: els candidats han d’haver residit o haver dut a terme la seva activitat principal (treball, estudis, etc.) a Espanya durant més de dotze mesos en els tres anys immediatament anteriors a data de tancament de la convocatòria.
  Per candidats que desitgen fer el doctorat en unitats portugueses: els candidats han d’haver residit o haver dut a terme la seva activitat principal (treball, estudis, etc.) a Portugal durant més de dotze mesos en els tres anys immediatament anteriors a data de tancament de convocatòria. Les estades curtes, com ara les vacances, realitzades en un país diferent al de residència habitual (on s’ha dut a terme l’activitat principal), es consideraran períodes transcorreguts en el país de residència habitual.
  Els candidats que obtinguin una beca hauran de cursar el doctorat en una universitat o centre de recerca on no hagin cursat anteriorment estudis de grau o llicenciatura.
 • Nivell d'anglès: Els candidats han de tenir un nivell demostrable d’anglès (B2 o superior).
 • Candidatura completa: Només els candidats que presentin una candidatura que compleixi tots els requisits de la convocatòria podran ser admesos.
 • Dotació
  La dotació econòmica total màxima és de 122.592 euros, segons el desglossament següent:
 • Tres anualitats de 34.800 euros. Les percepcions brutes que ha de percebre el becari resulten de descomptar de l’import anual de 34.800 euros les quantitats de les quotes de la Seguretat Social a càrrec de l’ocupador (en aquest cas, la universitat o el centre de recerca de destinació) i qualsevol altra quota obligatòria, tant les actuals com les que es puguin establir en un marc legal futur.
 • 3.564 euros l’any, com a dotació addicional per a conferències, cursos, estades, consumibles, equipaments, costos de propietat intel·lectual, etc. Aquesta dotació addicional la gestiona el centre a benefici del becari i s’ha de justificar de manera independent.
  La Fundació Bancària ”la Caixa” lliura un premi de 7.500 euros, que s’abona el quart any, en cas que el becari dipositi la tesi durant els 6 mesos posteriors a la finalització del tercer any de beca.
 • Durada
  Les beques tenen una durada màxima de tres anys.
  Documentació
 • Els candidats han de fer la sol·licitud a través de l’aplicació de sol·licituds que hi ha disponible a l’apartat de beques del web de l’Obra Social ”la Caixa”.
 • La sol·licitud s’haurà d’emplenar íntegrament en anglès.
 • Els candidats també han de dur a terme, a través de l’aplicació de sol·licituds, els tràmits per poder obtenir, abans de la data de tancament de la convocatòria, almenys tres cartes de referència de professors universitaris o altres persones rellevants amb les quals hagi tingut contacte acadèmic o professional. Les cartes de referència hauran d’estar escrites en anglès.
 • Arxius

  Arxiu
  programme-rules-inphinit-retaining-2022.pdf