Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Finançar projectes de recerca en l'àmbit de l'atenció primària, mitjançant la promoció de la cooperació científica, fomentant la presentació de projectes multicèntrics i impulsant la recerca orientada al pacient en la vessant clínica, epidemiològica i en serveis de salut, en els procediments diagnòstics i en la digitalització dels sistemes.
Característiques principals
Els projectes s'han de desenvolupar amb caràcter col·laboratiu, multicèntric i d'acord amb un protocol únic. Com a màxim en poden formar part un total de quatre centres, inclòs el centre sol·licitant.
El termini d'execució del projecte comprèn des de la data que s'especifiqui en la resolució de concessió fins al 31 de desembre de 2024, com a màxim.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-projectes-de-recerca-orientats-modalitat-atencio-primaria?category=76080094-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8580/1885917.pdf
Impresos (URL)
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=SAL086SOLC&urlRetorn=https%3A%2F%2Fweb.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2FSubvencions-per-a-projectes-de-recerca-orientats-modalitat-atencio-primaria%3Fcategory%3D76080094-a82c-11e3-a972-000c29052e2c%26moda%3D1&tpst=ae56fd5821cffc7f4784ac8db0c0e1a0
Requisits
Els projectes s'han de desenvolupar amb caràcter col·laboratiu, multicèntric i d'acord amb un protocol únic. Com a màxim en poden formar part un total de quatre centres, inclòs el centre sol·licitant.
Requisits projectes, disposar de les autoritzacions següents:
 • Informe de la comissió de recerca
 • Conjunt d'informes i autoritzacions que es considerin necessaris del Comitè Ètic d'Investigació i altres òrgans col·legiats responsables
  Com a màxim en poden formar part un total de quatre centres, inclòs el centre sol·licitant. Requisits IP:
 • Professionals sanitaris que desenvolupin les seves tasques en l'àmbit assistencial de l'atenció primària de salut, amb experiència en recerca
 • Pertànyer a la plantilla d'un centre d'atenció primària amb vinculació vigent en el moment de l'adjudicació.
 • L'IP pot sol·licitar una intensificació que no pot ser inferior al 50% ni superior al 80% de la seva jornada ordinària a temps complet en còmput anual.
  Requisits altres membres de l'equip de recerca:
 • Tenir formalitzada una vinculació funcionarial, estatutària, laboral o de formació remunerada amb qualsevol de les entitats que participin en aquesta actuació, com a mínim durant tot el període comprès entre el termini per a la presentació de sol·licituds i el moment de la resolució de concessió.
 • Dotació
  L'import màxim que es pot destinar a cada projecte objecte de subvenció és de 200.000 €. Aquest import s'incrementa en un màxim de 50.000€ en cas que se subvencioni la intensificació de l'IP.
  Documentació
 • Proposta cientificotècnica del projecte de recerca (forma part del formulari)
 • Currículum normalitzat, CVN, d'R+D+I de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) de l'IP.
 • Cronograma amb la relació de les activitats a realitzar i el període d'inici i acabament de cadascuna.
 • AVÍS IMPORTANT
  Els projectes han d'estar dirigits per un investigador o investigadora principal (IP), que ha de pertànyer a la plantilla d'un centre d'atenció primària, vinculat a l'entitat sol·licitant.

  Arxius

  Arxiu
  1885917.pdf
  SUBV_Nota_Subv_PERIS_documentacio.pdf
  SUBV_Preguntes_frequents_PERIS2016_Projectes_Atencio_Primaria_2022_2024.pdf
  SUBV_SubvRecercaSalut_2018_01_v1_Model_cronograma_NEd.xls