Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Aquesta beca reconeix un projecte científic presentat per professionals novells que treballin en institucions espanyoles involucrades en el camp de l'Oncologia i promoure la rapida transmissió dels avenços científics
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://fero.org/es/investigacion/becas-fero/
https://fero.org/wp-content/uploads/2022/01/Bases-XXII-Beca-Fero-2022.pdf
Requisits
 • Haver obtingut el títol de doctor, entenent com a tal la data de lectura i aprovació de la tesi doctoral PhD o equivalent, entre l'1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2017.
 • Dirigir programes / grups / equips d'investigació emergents o en vies de consolidació. Dins el marc d'aquesta convocatòria s'entén com a grup emergent aquell grup de recerca de recent creació que hagi aconseguit finançament competitiu per a un primer projecte d'I + D + I dins dels tres últims anys, o bé grups d'investigació de recent creació o consolidació dins de la institució que avala el projecte.
 • Hagin centrat els seus treballs en la recerca oncològica traslacional amb un alt component d'aplicació clínica.
 • Presenten un projecte científic amb potencial aplicació en l'àmbit biosanitari.
 • Els candidats no poden presentar més d'una proposta.
 • Dotació
  80.000€
  Durada
  2 anys.
  Documentació
  Fase 1
 • Memòria del Projecte d'investigació en anglès, seguint la plantilla de la convocatòria i que no ha de sobrepassar les 3 pàgines, que ha d'incloure els següents apartats:
  - Títol
  - Investigador principal
  - Antecedents i estat actual del tema
  - Hipòtesi de treball
  - Objectius, Metodologia (Disseny, objecte d'estudi, variables, recollida i anàlisi de dades i limitacions de l'estudi) i Pla de treball (etapes de desenvolupament i distribució de les tasques de l'Equip Investigador)
  - Impacte i aplicabilitat de la investigació
 • CV de l'investigador principal seguint plantilla abreujada de models normalitzats de convocatòries públiques nacionals (CVA).

  Fase 2
 • Memòria del Projecte d'investigació en anglès, seguint la plantilla estesa de la convocatòria i que inclou els següents apartats:
  - Títol
  - Investigador principal
  - Resum
  - Antecedents i estat actual del tema
  - Bibliografia més rellevant comentada
  - Hipòtesi
  - Objectius
  - Metodologia (Disseny, objecte d'estudi, variables, recollida i anàlisi de dades i limitacions de l'estudi)
  - Pla de treball (etapes de desenvolupament i distribució de les tasques de l'Equip Investigador)
  - CV de l'Equip investigador
  - Impacte i aplicabilitat de la investigació
  - Mitjans disponibles per a la realització del projecte
  - Pressupost i justificació detallada de l'ajut sol·licitat (incloent despeses de personal, inventariable, fungible i contractació de serveis, viatges i congressos).
 • CV de l'equip investigador seguint plantilla abreujada de models normalitzats de convocatòries públiques nacionals (CVA). Per al investigador principal es requereix el model Curriculum Vitae Normalitzat (CVN).
 • Carta de suport del director / coordinador o gerent científic del Centre en el qual es garanteixi el suport institucional a la investigació, al grup emergent sol·licitant, i a la realització del projecte en concret
 • Arxius

  Arxiu
  Bases-XXII-Beca-Fero-2022.pdf
  Formulario-fase-1-XXII-Beca-FERO-2022-1.docx