Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La finalitat d'aquest ajut, és donar suport als millors investigadors en el camp del càncer de mama i promoure la ràpida transmissió dels avenços científics en aquest camp als pacients.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://fero.org/es/investigacion/becas-fero/
https://fero.org/wp-content/uploads/2022/01/Bases-IV-Proyecto-Fero-ghd-Cancer-de-Mama-2022.pdf
Requisits
 • Posseir el títol de doctor (PhD) o bé el de metge (MD).
 • Dirigir programes / grups / equips d'investigació a Espanya i haver aconseguit finançament competitiu dins dels tres últims anys.
 • Hagin centrat els seus treballs en la recerca oncològica traslacional amb un alt component d'aplicació clínica.
 • Presenten un projecte científic amb potencial aplicació en l'àmbit biosanitari.
 • Els candidats no poden presentar més d'una proposta.
 • Dotació
  80.000€
  Durada
  1 any, 2 anys màxim.
  Documentació
  Fase 1
 • Memòria del Projecte d'investigació en anglès, seguint la plantilla de la convocatòria i que no ha de sobrepassar les 3 pàgines, que ha d'incloure els següents apartats:
  - Títol
  - Investigador principal
  - Antecedents i estat actual del tema
  - Hipòtesi de treball
  - Objectius, Metodologia (Disseny, objecte d'estudi, variables, recollida i anàlisi de dades i limitacions de l'estudi) i Pla de treball (etapes de desenvolupament i distribució de les tasques de l'Equip Investigador)
  - Impacte i aplicabilitat de la investigació
 • CV de l'investigador principal seguint plantilla abreujada de models normalitzats de convocatòries públiques nacionals (CVA).

  Fase 2
 • Memòria del Projecte d'investigació en anglès, seguint la plantilla estesa de la convocatòria i que inclou els següents apartats:
  - Títol
  - Investigador principal
  - Resum
  - Antecedents i estat actual del tema
  - Bibliografia més rellevant comentada
  - Hipòtesi
  - Objectius
  - Metodologia (Disseny, objecte d'estudi, variables, recollida i anàlisi de dades i limitacions de l'estudi)
  - Pla de treball (etapes de desenvolupament i distribució de les tasques de l'Equip Investigador)
  - CV de l'Equip investigador
  - Impacte i aplicabilitat de la investigació
  - Mitjans disponibles per a la realització del projecte
  - Pressupost i justificació detallada de l'ajut sol·licitat (incloent despeses de personal, inventariable, fungible i contractació de serveis, viatges i congressos).
 • CV de l'equip investigador seguint plantilla abreujada de models normalitzats de convocatòries públiques nacionals (CVA).
 • Arxius

  Arxiu
  Bases-IV-Proyecto-Fero-ghd-Cancer-de-Mama-2022.pdf
  Formulario-fase-1-IV-Proyecto-FERO-ghd-cancer-de-mama-2022.docx