Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Financiación para un proyecto de investigación sobre leucemia infantil.
Característiques principals
El projecte de recerca haurà de versar sobre un tema lliure relacionat amb la leucèmia infantil, valorant-se especialment els projectes translacionals amb clara aplicabilitat per als nens que pateixen aquesta malaltia.
Elsprojectes han de ser originals, no haver estat publicats ni finançats o premiats prèviament.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://unoentrecienmil.org/investigacion/proyectos-de-investigacion-leucemia-infantil/
https://unoentrecienmil.org/wp-content/uploads/2021/12/CONVOCATORIA_IX_BECA_FUECM_v01.pdf
Requisits
 • Posseir la nacionalitat espanyola o, si no, que estigui desenvolupant la seva activitat investigadora a Espanya des de fa, al menys, cinc anys.
 • Ser metge especialista en Pediatria i ser membre numerari de la Societat Espanyola de Hematologia i Oncologia Pediàtrica
 • Ser metge especialista en Hematologia i acreditar un període de formació postgraduada especifica en Hematologia pediàtrica no inferior a quatre anys.
 • Ser llicenciat en Biologia, Farmàcia, Química, Biomedicina o Ciències Biomèdiques i acreditar un període no inferior a 6 anys de formació postgraduada o adscripció a un centre hospitalari o grup de recerca relacionat amb la leucèmia infantil.
 • Dotació
  100.000€
  Durada
  El període de durada del projecte és de dos anys començant al juny de 2022 i finalitzant el juny de 2024.
  Documentació
  La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació que s'enumera a continuació, ordenada i identificada amb les lletres que s'indiquen:
  A1: Fotocòpia del DNI de l'investigador principal del projecte. Ex. A1DNI_INICIALESIP.PDF
  A2: Currículum de l'investigador principal. Ex. A2CVN_IP_INICIALESIP.PDF. Segons model normalitzat de la FECYT (https://cvn.fecyt.es)
  . Els principals mèrits podrien ser requerits en cas que el candidat sigui elegit.
  A3: Excel amb l'equip d'investigadors que componen el projecte. Ex. A3Equipoinvestigador_INICIALESIP.XLS
  - Adjuntar cada currículum normalitzat de l'equip investigador per separat, en format PDF i anomenat ex. A3CVN_COGNOM1COGNOM2.PDF
  B: Memòria del projecte. Ex. B_MEMORIAPROJECTE_INICIALESIP.PDF
  La documentació que es detalla en aquest apartat podrà ser presentada indistintament en anglès o espanyol, tret del resum, que haurà de ser obligatòriament en anglès i espanyol. La informació que ha de contenir la memòria consta dels epígrafs següents:
  ▪ Títol, resum en espanyol i anglès (250 paraules).
  ▪ Estat actual del problema i referències bibliogràfiques (màxim 3 pàgines DINA4).
  ▪ Hipòtesis i objectius (1 pàgina DINA4).
  ▪ Metodologia (màxim 3 pàgines DINA4).
  ▪ Disseny (inclourà les tasques que ha de realitzar cada membre de l'equip) (màxim 2 pàgines DINA4).
  ▪ Material i mètodes (màxim 3 pàgines DINA4).
  ▪ Cronograma de la consecució d‟objectius per anualitats (1 pàgina DINA4).
  ▪ Rellevància científica i pràctica de la investigació.
  ▪ Pressupost detallat de despeses que comprendran:
  - Recursos Humans: contractacions/subcontractacions.
  – Recursos materials: Fungible i inventariable.
  – Serveis tècnics.
  - Viatges, dietes, formació i congressos (aquesta partida no superarà el 5%)
  - Altres: costos indirectes (aquesta partida no superarà el 5%)
  C: Declaració responsable de l'IP que no està rebent finançament pel mateix projecte. Ex. C_Declaracionresponsable_INICIALESIP.PDF
  D: Relació de projectes finançats. Ex. D_Projectesfinançats_INICIALESIP.PDF
  E: Carta d'acceptació del centre investigador. E_Centroinv_INICIALESIP.PDF
  F: Carta de suport de la SEHOP. Ex. F_CartaSehop_INICIALESIP.PDF

  Arxius

  Arxiu
  CONVOCATORIA_IX_BECA_Fundación UnoEntreCienMil_v01_2022.pdf