Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Aquesta convocatòria, que compta amb la col·laboració de la Comissió Fulbright, té per finalitat la concessió d'ajuts per a la realització d'estudis de màster a universitats i institucions d'educació superior acreditades per impartir aquests estudis als Estats Units.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684

Convocatòria (URL)
https://www.educacionyfp.gob.es/en/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998544/ficha.html
Convocatòria (URL)
La convocatòria obrirà l'1 de febrer.
Impresos (URL)
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1628
Informació addicional
Si requereixen informació de com poden realitzar aquestes gestions o sobre els programes de Màster a la seva àrea d'interès, els candidats podran fer ús dels serveis de la Comissió Fulbright completant i enviant el següent formulari: https://fulbright.es/estudios-en-eeuu/solicita-mas-informacion
Requisits
Requisits en la data final del termini de presentació de sol·licituds:
 • Posseir nacionalitat espanyola o de qualsevol país de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb residència a Espanya.
 • Estar en possessió o condicions d'obtenir un títol de Grau, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer o equivalent.
 • La data de terminació d'estudis ha de ser posterior a l'1 de gener de 2018. Els estudiants que estiguin finalitzant la llicenciatura o els estudis de grau en el curs 2021-2022, no podran participar en la convocatòria.
 • Comptar amb un expedient acadèmic amb nota mitjana igual o superior a 7,00 punts i si hi participa amb un grau, aquest ha de ser, com a mínim, de 240 crèdits.
 • No haver gaudit de beques o ajudes per a realitzar estudis de màster a l'estranger per un període superior a 12 mesos.
 • No haver obtingut cap titulació superior emesa per universitats dels EUA, ni estar fent estudis de postgrau o projectes de recerca predoctoral als EUA.
 • No haver finalitzat cap doctorat.
 • No haver gaudit d'una beca Fulbright d'ampliació d'estudis de postgrau.
 • No estar residint als EUA al curs previ al gaudi de l'ajuda. Aquest requisit s'haurà d'acreditar davant de la Comissió Fulbright a l'hora d'assistir a l'entrevista personal.
 • Excel·lent coneixement de l'idioma anglès.
 • Haver sol·licitat l'admissió per als estudis de màster a una universitat o institució d'Educació Superior dels EUA. Només es consideraran sol·licituds a institucions acreditades per l'US. Department of Education per impartir programes de màster.
 • No s'admetran sol·licituds per a estudis de màster el primer curs dels quals s'hagi completat fora dels EUA, ni l'opció de cursar part dels estudis en un altre país, ni realitzar programes de màster a temps parcial, no presencials o a distància.
 • Requisits que han de complir i acreditar els candidats seleccionats per participar a la segona fase de selecció, l'entrevista personal:
  - Posseir bones referències acadèmiques o professionals, que han de ser acreditades mitjançant cartes emeses pels professors, investigadors o professionals corresponents.
  - Presentar la justificació d'haver sol·licitat l'admissió per als estudis d'algun programa de màster.
 • Dotació
 • Quantia mensual de 2.220,00 €.
 • Quantia en concepte de matrícula o taxes acadèmiques per import màxim de 20.000,00 €.
 • Ajut de 1.500,00 € per a despeses de viatge d'anada i tornada, finançada amb càrrec a la Comissió Fulbright.
 • Assegurança d'accidents corporals i d'assistència sanitària.
 • Durada
  Dotze mesos, prorrogable per un altre període màxim de dotze mesos.
  Documentació
  Formularis específics a emplenar a la pròpia aplicació.
 • Memòria dels estudis de màster que es vol realitzar.
 • Universitats o institucions d'educació superior en què s'ha sol·licitat l'admissió.
 • Curriculum vitae.
 • Declaració responsable de compliment dels requisits.
 • Certificació acadèmica oficial dels estudis realitzats.
 • Fotocòpia del títol de graduat, llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent.
 • Arxius

  Arxiu
  Orden Ministerial de 28 de diciembre de 2021 convocatoria Master 2022-2023.pdf.xsig.pdf
  BOE-B-2022-516.pdf