Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Promoure la col·laboració público-privada mitjançant el desenvolupament de part dels programes formatius en centres de treball d'entitats empresarials que complementin les activitats del programa de doctorat en el camp de les ciències i tecnologies de la salut.
Característiques principals
Hi ha dues categories dels grups de recerca:
 • Grups dirigits per joves investigadors, nascuts al 1977 o amb data posterior.
 • Grups de recerca habituals d'aquesta modalitat.

  Podran ser beneficiaris de la modalitat Contractes PFIS els centres en què desenvolupin la seva activitat els investigadors que van obtenir finançament com a investigadors principals de projectes individuals o coordinadors de projectes coordinats o multicèntrics en la convocatòria 2021 de l'AES dins de la modalitat de Projectes de recerca en salut. En el cas de projectes amb dos investigadors principals, només un d'ells podrà presentar un candidat per al projecte.

  A la modalitat Contractes i-PFIS, a partir del tercer any del contracte es realitzarà una estada formativa obligatòria. La seva durada estarà compresa entre dotze i vint-i-quatre mesos.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684

  El número de sol.licituds per centre està limitat, a la sol.licitud interna només es considerarà als candidats que hagin presentat nom, mail, CVA i l'empresa abans del 21 de febrer.
  Convocatòria (URL)
  Les plantilles i instruccions no s'han publicat encara a la pàgina web de l'ISCIII, quan ho facin les penjarem a la present convocatòria.
  La convocatòria obrirà el 17 de març
  Informació addicional
  A. Valoració de la persona candidata en formació sol·licitant: fins 20 punts:
 • Adequació del candidat al programa proposat: fins a 10 punts.
 • Mèrits curriculars (publicacions, congressos i altres mèrits): fins a 10 punts
  B. Valoració de la proposta per als objectius de l'ajut: fins 30 punts:
 • Qualitat científico-tècnica de la proposta: fins a 10 punts
 • Transferibilitat de resultats a la resolució de problemes de salut: fins a 10 punts
 • Resultats esperables: fins a 10 punts
  C. Valoració del grup de recerca receptor del candidat, des de l'1-1-2017 fins al tancament de la convocatòria: fins a 50 punts:
 • Valoració de les publicacions contingudes en el CV del cap de grup, indexades al Journal Citation Report 2020: fins a 40 punts
 • Projectes de recerca finançats en què intervé el grup: fins a 10 punts.
 • Requisits
 • Estar admesos o matriculats en un programa de doctorat, acreditat oficialment, en una universitat espanyola per al curs acadèmic 2022-2023.
 • No podran concòrrer a aquesta convocatòria les persones que es trobin en alguna de les situacions següents:
  a) Haver iniciat la seva formació predoctoral amb finançament d'altres ajuts destinats a la formació predoctoral a través del desenvolupament d'una tesi doctoral que s'hagi atorgat en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023 o d'algun dels anteriors Plans Estatals.
  b) Estar en possessió del títol de Doctor, per qualsevol universitat espanyola o estrangera.
  c) Haver gaudit, prèviament a la presentació de la sol·licitud, d'un contracte predoctoral per temps superior a 12 mesos.
  Si la certificació acadèmica està expedida en un idioma diferent a l'espanyol ha d'adjuntar la corresponent traducció oficial.
 • Requisits
  Centres
  Únicament poden ser beneficiaris d'aquesta modalitat de contractes i-PFIS, els Instituts d'Investigació Sanitària acreditats.
  Dotació
  La dotació econòmica d’aquest tipus d’ajudes serà de 20.600€ per a les dues primeres anualitats, 21.800€ per a la tercera anualitat i 26.900€ per a la quarta anualitat, excloses les quotes empresarials a la Seguretat Social i la resta de despeses de contractació.
  En aquells contractes que els caps de grup dels quals pertanyin a la categoria “Grups dirigits per investigadors nascuts el 1977 o data posterior” o siguin Contractats Miguel Servet o Juan Rodés, la dotació econòmica serà de 27.398 € per a cadascuna de les dues primeres anualitats, 28.994 € per a la tercera anualitat i 35.777 € per a la quarta anualitat, incloses les quotes empresarials a la Seguretat Social.
  Durada
  Fins a 4 anys de contracte (fins a doctorar-se)
  Documentació
  Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:
 • Còpia del passaport en vigor, únicament en el cas de ciutadans estrangers no residents en territori espanyol.
 • Document que acrediti la matriculació i pagament, admissió o preadmissió en un programa de doctorat per una universitat espanyola.
 • Declaració responsable signada per la persona candidata, en model normalitzat, de no haver gaudit, prèviament a la presentació de la sol·licitud, d'una ajuda destinada a la formació predoctoral ni, si s'escau, d'un contracte predoctoral per temps superior a dotze mesos.
 • Currículum Vitae abreujat (CVA-ISCIII) en castellà o anglès del cap de grup i de la persona candidata.
 • Memòria de la proposta en castellà o en anglès emprant exclusivament el model normalitzat corresponent a la AES 2022.
 • Document subscrit pel director de l'IIS certificant la pertinença de el grup de recerca a aquest, quan correspongui.
 • En el cas d'haver realitzat un programa de Formació Sanitària Especialitzada (des d'ara, FSE) a l'estranger, títol de FSE homologat o reconegut per l'organisme competent.
 • Documentació acreditativa de les publicacions seleccionades si no són d'accés obert.
 • Declaració responsable de ser coneixedor que el finançament, en forma de subvenció, a què s'accedeix procedeix del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea.
 • Arxius

  Arxiu
  BOE-A-2021-20872.pdf
  Criterios evaluación IPFIS 2022.pdf
  BOE-B-2022-3791.pdf
  IPFIS22-MEMORIA.pdf
  AES 2022.pdf
  GUIA DE AYUDA_i-PFIS_2022_v3.pdf
  FAQ_i-PFIS_2022.pdf