Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objecte d'aquesta actuació és la contractació de professionals, exclusivament en les entitats sanitàries de titularitat pública, amb activitat clínic assistencial, que hagin superat la FSE, per al desenvolupament d'un pla de formació en investigació en ciències i tecnologies de la salut.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684

Abans del 22/02/2022 es necessita nom, mail i CVA del candidat i tutor.
Convocatòria (URL)
https://says.isciii.es/comun/inicio0.aspx?ta=10&anio=2022
La convocatòria obrirà el 9 de març
Informació addicional
Hi ha dues categories dels grups de recerca:
 • Grups dirigits per joves investigadors, nascuts el 1977 o amb data posterior, amb una producció científica que es pugui considerar que posseeixen potencial per convertir-se en grups altament competitius.
 • Grups de recerca habituals d'aquesta modalitat.
 • Informació addicional
  A. Valoració de la persona candidata: fins a 20 punts.
 • Adequació de la persona candidata al programa proposat: fins a 5 punts.
 • Mèrits curriculars (projectes, publicacions i congressos): fins a 15 punts
  B. Valoració del projecte de formació en relació als objectius de l'ajut: fins a 30 punts.
 • Qualitat i rellevància: fins a 15 punts
 • Viabilitat i oportunitat: fins a 15 punts
  C. Valoració del grup de recerca receptor, entre l'1-1-17 i el tancament de la convocatòria: fins a 50 punts.
 • Valoració de les publicacions contingudes en el CV del cap de grup, indexades al Journal Citation Report 2020: fins a 40 punts
 • Projectes de recerca finançats en què intervé el grup: fins a 10 punts.

  Els candidats podran desenvolupar activitat assistencial.
 • Requisits
 • Estar en possessió del títol oficial d'especialitat mèdica (MIR), Farmacèutica (FIR) o del certificat oficial d'especialitat en Biologia (BIR), Química (QUIR), Bioquímica, Psicologia (PIR), Infermeria (EIR) o Radiofísica Hospitalària (RIR).
 • Si els títols s'han obtingut a l'estranger, hauran d'estar reconeguts o homologats per l'organisme competent, no sent vàlida a aquests efectes la sol·licitud de reconeixement o homologació.
 • Haver finalitzat el programa de Formació Sanitària Especialitzada (FSE) que habilita per a participar en la convocatòria d'aquesta actuació durant l'any 2017, o en data posterior, incloent als que ho facin el 2022, sempre que sigui amb anterioritat a la data que s'estableixi per a la finalització del termini d'al·legacions a la resolució provisional de resultats.
 • La persona candidata no pot estar gaudint d'un Contracte Río Hortega en el moment de la sol·licitud, ni haver-lo completat amb anterioritat.
 • No podran concórrer com a caps de grup en aquesta convocatòria els que es trobessin dirigint l'activitat d'investigadors Rio Hortega amb contracte concedit i en actiu corresponents a la convocatòria 2021 de l'AES.
 • Dotació
  La dotació econòmica serà de 20.600€ per a la primera anualitat i 21.800€ a la segona anualitat per professionals amb FSE d'Infermeria i de 30.000€ per a la primera anualitat i 35.000€ per a la segona anualitat per a la resta de professionals en concepte de retribució bruta salarial, distribuïdes en 12 o 14 pagues, que l'ISCIII finançarà en la seva totalitat. Les quotes empresarials de la Seguretat Social i indemnització correran a càrrec de l'entitat beneficiària.
  Durada
  La durada del contracte serà de dos anys.
  Documentació
 • Sol·licitud, segons model normalitzat.
 • Còpia del passaport en vigor, únicament en el cas de ciutadans estrangers no residents en territori espanyol.
 • Titol de l'FSE homologat o reconegut per l'organisme competent, quan s'hagi obtingut a l'estranger.
 • Memòria de la proposta en castellà o en anglès, emprant exclusivament el model normalitzat corresponent a la AES 2022.
 • Currículum Vitae abreujat (CVA-ISCIII) en castellà o anglès del cap de grup i de la persona candidata.
 • Carta de suport del cap de servei i representant legal de la entitat sanitària, en format normalitzat.
 • Documentació acreditativa de les publicacions seleccionades si no són d'accés obert.
 • Declaració responsable de ser coneixedor que el finançament, en forma de subvenció, a què s'accedeix procedeix del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea.
 • Arxius

  Arxiu
  Criterios evaluación Rio Hortega 2022.pdf
  RH22_MEMORIA.pdf
  BOE-B-2022-3791.pdf
  AES 2022.pdf
  BOE-A-2021-20872.pdf
  FAQ_Río Hortega CM_2022.pdf
  GUIA DE AYUDA Río Hortega_CM_2022_v2.pdf