Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objecte d'aquesta actuació és la contractació, en centres amb activitat clínic assistencial, de doctors acabats de titular en el camp de les ciències i tecnologies de la salut, per perfeccionar la seva formació.
Característiques principals
Els grups receptors hauran de ser diferents i pertànyer a un centre diferent al del grup amb el que les persones candidates van realitzar la seva tesi doctoral, excepte que el candidat hagi realitzat una estada postdoctoral a l'estranger amb una durada continuada d'almenys un any.
Els grups hauran d’estar dirigits per una persona amb el títol de doctor vinculat estatutària, funcionarial o contractualment al centre on es realitza l’activitat investigadora. Només és podrà presentar un candidat per grup de recerca.
El cap de grup no pot tenir un Sara Borrell actiu de 2020 o 2021
Hi ha dues categories dels grups de recerca:
 • Grups dirigits per joves investigadors, nascuts el 1977 o amb data posterior.
 • Grups de recerca habituals d'aquesta modalitat.

 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  El número de sol.licituds per centre està limitat, a la sol.licitud interna només es considerarà als candidats que hagin presentat nom, mail i CVA del candidat i tutor abans del 21 de febrer.
  Convocatòria (URL)
  https://says.isciii.es/comun/inicio0.aspx?ta=14&anio=2022
  La convocatòria obrirà el 9 de març
  Informació addicional
  A. Valoració dels mèrits curriculars del candidat: fins 50 punts:
 • Publicacions corresponents a el període comprès entre l'1 de gener de 2017 i el final de termini de presentació de sol·licituds, indexades al Journal Citation Report 2020: fins a 40 punts.
 • Altres mèrits (mobilitat, FSE): fins a 10 punts.
  B. Valoració del projecte en relació als objectius: fins 15 punts:
 • Qualitat científico-tècnica: fins a 5 punts
 • Transferibilitat de resultats a la resolució de problemes de salut: fins a 10 punts
  C. Valoració del grup de recerca receptor de la persona candidata al període comprés entre l'1-1-2017 i final del termini de presentació de sol·licituds: fins a 35 punts:
 • Valoració de les publicacions contingudes en el CV del cap de grup, indexades al Journal Citation Report 2020: fins a 25 punts
 • Projectes de recerca finançats en què intervé el grup: fins a 10 punts.
 • Requisits
 • Haver obtingut el doctorat, entenent-se com a tal la data de lectura i aprovació de la tesi doctoral, en data posterior a l'1 de gener de 2018
 • No estar gaudint d'un contracte Sara Borrell en el moment de la sol·licitud, ni haver-lo completat amb anterioritat.
 • Dotació
  La dotació econòmica serà de 30.000€ per a cadascuna de les dues primeres anualitats i 35.000€ per a la tercera anualitat en concepte de retribució bruta salarial, distribuïdes en 12 o 14 pagues, que l'ISCIII finançarà en la seva totalitat. Les quotes empresarials de la Seguretat Social i indemnització correran a càrrec de l'entitat beneficiària.
  Durada
  La durada del contracte serà de 3 anys.
  Documentació
  Sol·licitud, segons model normalitzat, acompanyada de la següent documentació:
 • Còpia del passaport en vigor, únicament en el cas de ciutadans estrangers no residents en territori espanyol.
 • Títol de doctor o certificat d’estudis on consti la qualificació obtinguda a la tesi doctoral i la data en què es va obtenir el títol de doctor.
 • Si el títol o la certificació acadèmica estan expedits en un idioma diferent a l'espanyol o a l'anglès s’ha d'adjuntar la corresponent traducció oficial.
 • En cas d’haver realitzat un programa de Formació Sanitària Especialitzada (FSE) a l'estranger, títol de FSE homologat o reconegut per l'organisme competent.
 • Memòria de la proposta en castellà o en anglès emprant exclusivament el model normalitzat corresponent a la AES 2022.
 • Currículum Vitae abreujat (CVA-ISCIII) en castellà o anglès del cap de grup receptor i de la persona candidata.
 • Acreditació documental de l'estada a l'estranger, en què consti data d'inici i de fi de la mateixa i detall de l'activitat desenvolupada en aquest període, per a les persones candidates que concorrin amb el mateix grup o al mateix centre de realització de tesi doctoral.
 • Documentació acreditativa de les publicacions seleccionades si no són d'accés obert.
 • Declaració responsable de ser coneixedor que el finançament, en forma de subvenció, a què s'accedeix procedeix del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea.
 • Arxius

  Arxiu
  Criterios evaluación Sara Borrell 2022.pdf
  AES 2022.pdf
  CD22_MEMORIA.pdf
  BOE-B-2022-3791.pdf
  BOE-A-2021-20872.pdf
  GUIA DE AYUDA Sara Borrell_CD_2022_v2.pdf
  FAQ_Sara Borrell CD_2022.pdf