Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objecte d'aquesta actuació és la contractació de personal facultatiu amb experiència en investigació en ciències i tecnologies de la salut, als centres assistencials públics que formen part dels IIS.
Afavorir la recerca orientada al pacient i a la població a través d'activitats de transferència.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
El número de sol.licituds per centre està limitat. A la sol.licitud interna només es considerarà als candidats que hagin presentat nom, mail i CVA abans del 21 de febrer.
Convocatòria (URL)
Les plantilles i instruccions no s'han publicat encara a la pàgina web de l'ISCIII, quan ho facin les penjarem a la present convocatòria.
La convocatòria obrirà el 2 de març
Informació addicional
A. Valoració dels mèrits curriculars del candidat: fins 60 punts:
 • Publicacions corresponents al període comprès entre l'1 de gener de 2017 i el final de termini de presentació de sol·licituds, indexades al Journal Citation Report 2020: fins a 40 punts.
 • Altres mèrits (participació en projectes, mobilitat internacional i en Centres d'Excel·lència Severo Ochoa i Unitats d'Excel·lència Maria de Maeztu, patents): fins a 20 punts.
  B. Valoració de la proposta: fins 40 punts:
 • Qualitat científic-tècnica: fins a 15 punts
 • Viabilitat i oportunitat de la proposta: fins a 15 punts.
 • Impacte de l'actuació en la capacitat de R + D + I de l'entitat beneficiària: fins a 10 punts.
 • Requisits
 • Estar en possessió del títol oficial d'Especialitat Mèdica (MIR), Farmacèutica (FIR), o del certificat oficial d'especialitat en Biologia (BIR), Química (QIR), Bioquímica, Psicologia (PIR), Infermeria (EIR) o Radiofísica Hospitalària (RIR).
 • Estar en possessió del títol de doctor i, o bé haver completat el programa Rio Hortega o bé estar gaudint d'un Contracte Rio Hortega de l'AES 2019 o 2020 a la finalització de la data de finalització de la data de presentació de sol·licituds.
 • No podran optar a aquesta actuació els que estiguin gaudint d'un contracte Juan Rodés en el moment de la sol·licitud, ni els que l'hagin completat amb anterioritat.
 • Dotació
  La dotació econòmica serà de 45.000€ anuals en concepte de retribució bruta salarial, distribuïdes en 12 o 14 pagues, que l'ISCIII finançarà en la seva totalitat. Les quotes empresarials a la Seguretat Social i resta de despeses de contractació aniran a càrrec de l'entitat beneficiària.
  Durada
  4 anys.
  Documentació
  Sol·licitud, segons model normalitzat, acompanyada de la següent documentació:
 • Còpia del passaport en vigor, únicament en el cas de ciutadans estrangers no residents en territori espanyol.
 • Títol de FSE homologat o reconegut per l'organisme competent, quan s'hagi obtingut a l'estranger. En la resta dels casos l'òrgan instructor ha de sol·licitar al Registre Nacional d'Especialistes en Formació del MSCBS la confirmació d'aquesta dada aportat pels candidats en els respectius CVA-ISCIII. Queden exceptuats de la seva presentació aquells sol·licitants que hagin completat o estiguin gaudint d'un contracte Río Hortega.
 • Títol de doctor o certificat d'estudis en què consti la qualificació obtinguda a la tesi doctoral i la data en què es va obtenir el títol de doctor.
 • Memòria de la proposta en castellà o en anglès emprant exclusivament el model normalitzat corresponent a la AES 2022.
 • Currículum Vitae abreujat (CVA-ISCIII) en castellà o anglès del candidat.
 • Carta de suport del cap de servei i representant legal de l'entitat sanitària al candidat Juan Rodés, en model normalitzat.
 • Acreditació documental de l'estada postdoctoral a l'estranger, en el qual consti data d'inici i de fi de la mateixa i detall de l'activitat desenvolupada en aquest període, per a aquells candidats que no provenen del programa Rio Hortega.
 • Documentació acreditativa de les publicacions seleccionades si no són d'accés obert.
 • Arxius

  Arxiu
  BOE-A-2021-20872.pdf
  AES 2022.pdf
  BOE-B-2022-3791.pdf
  Criterios evaluacion J Rodes 2022_rectificadologo.pdf
  JR22_MEMORIA_rectificado.pdf
  FAQ_JR_2022 2.marzo.pdf
  GUIA DE AYUDA_JR_2022 2.marzo.pdf