Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Seran susceptibles de finançament les estades de professionals sanitaris i investigadors del SNS, per a l'aprenentatge o perfeccionament de tècniques, tecnologies o procediments en recerca, desenvolupament i innovació tecnològica del camp de la biomedicina, en institucions nacionals o estrangeres de prestigi.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684

Recordeu que els interessats/des en presentar-se a aquesta convocatòria, cal que feu servir l'aplicació "expressió d'interès" que trobareu en aquest mateix recull abans del l'1 de març
Convocatòria (URL)
https://says.isciii.es/comun/inicio0.aspx?ta=16&anio=2022
La convocatòria obrirà l'1 de març
Informació addicional
Avaluació de les sol·licituds:
A. Valoració dels mèrits curriculars del candidat corresponents al període comprès entre l'1 de gener de 2017 i el final de termini de presentació de sol·licituds: fins a 30 punts.
 • Valoració de les publicacions contingudes en el CV, indexades al Journal Citation Report 2020: fins a 20 punts.
 • Altres mèrits (finançament de projectes d'investigació nacionals i internacionals com IP, patents): fins a 5 punts.
 • Adequació del candidat a la proposta: fins a 5 punts.
  B. Valoració de l'interès de la proposta per a la AES: fins a 60 punts.
 • Qualitat científic-tècnica de la proposta: fins a 25 punts.
 • Transferibilitat de resultats a la resolució de problemes de salut: fins a 35 punts.
  C. Valoració de l'estructura de la unitat d'investigació del centre d'origen en la qual desenvolupa actualment la seva activitat el candidat: fins a 10 punts.
 • Requisits
  Podran presentar-se com a candidats qui es trobi en alguna de les següents situacions:
 • Personal amb activitat assistencial que siguin investigadors principals de projectes d'investigació en salut o Projectes de Programació Conjunta Internacional concedits en les convocatòries 2019, 2020 i 2021 de l'AES.
 • Investigadors estabilitzats dels programes I3 SNS, I3 o Miguel Servet tipus II.
 • No podran presentar-se com a candidats el personal investigador en formació (investigadors predoctorals) ni els que es trobin desenvolupant la FSE.
  No podran ser presentades com a persones candidates aquells professionals que haurien gaudit d'un ajut de Mobilitat de professionals sanitaris investigadors del SNS (M-BAE), concedida a la convocatòria 2019, 2020 o 2021.
 • Dotació
  La dotació econòmica serà de 80€ o de 115€ per dia d'estada segons es tracti de centres espanyols o estrangers, que es lliurarà al centre beneficiari en quantia total proporcional al nombre de dies concedits. Les quanties s'aplicaran per a despeses d'allotjament, manutenció i locomoció tant de la persona beneficiària com de la descendència a càrrec que puguin acompanyar-lo durant l'estada.
  La percepció d'aquests ajuts és compatible amb la remuneració que, en concepte de salari, percebi el professional adjudicatari, en el cas que el centre opti per mantenir-lo durant el gaudi d'aquelles.
  Durada
  Tindran una durada mínima de 60 dies i màxima de 365.
  Les estades subvencionades hauran de començar el 2023 i no seran susceptibles de fraccionament.
  Documentació
  Sol·licitud, segons model normalitzat, acompanyada de la següent documentació:
 • Currículum Vitae abreujat (CVA-ISCIII) en castellà o anglès del candidat.
 • Memòria de la proposta de l'activitat a realitzar durant l'estada en castellà o en anglès emprant exclusivament el model normalitzat corresponent a la AES 2022.
 • Informe del centre de destinació a què el professional sol·licita acudir manifestant la seva acceptació. En aquest informe ha de constar el temps durant el qual va a desenvolupar la seva activitat el candidat (indicant en tot cas el dia exacte d'inici i final de l'estada al centre), les seves característiques i si rebrà una compensació econòmica per la mateixa.
 • documentació acreditativa de les publicacions seleccionades si no són d'accés obert.
 • Declaració responsable conjunta del candidat i del representant legal del centre al qual pertanyi el professional, en model normalitzat.
 • Arxius

  Arxiu
  M-BAE22_MEMORIA.pdf
  BOE-A-2021-20872.pdf
  BOE-B-2022-3791.pdf
  AES 2022.pdf
  Criterios evaluación M-BAE 2022.pdf