Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Finançament per a projectes de recerca en salut, en les modalitats individuals, coordinats o multicèntrics.
Als projectes coordinats i als multicèntrics no hi ha la possibilitat que hi participi un co-IP.
Característiques principals
 • Finançar una línia de recerca de qualitat estable, evitant la fragmentació dels grups de recerca, per tal que assoleixin la mida per adquirir la massa crítica necessària.
 • Impulsar el finançament de projectes de recerca per investigadors dels programes Juan Rodés, Miguel Servet, Ramón y Cajal i del programa d'estabilització d'investigadors del SNS (I3 SNS) i aquells que hagin obtingut el certificat I3. Almenys el 5% dels projectes que es financin hauran de destinar-se al compliment d'aquest objectiu específic.
 • Fomentar la presentació de projectes coordinats que facin possible la creació de contexts de cooperació científica, especialment en els investigadors que participen en les estructures estables d'investigació cooperativa, accelerant la transferència de resultats a la pràctica clínica, i que permetin obtenir objectius difícilment assolibles a través de projectes individuals, i en els quals s'evidenciï la interacció d'equips de recerca biomèdica bàsica (orientada a la malaltia), amb equips d'investigació biomèdica clínica (orientada al pacient) i amb equips d'investigació epidemiològica i en serveis de salut.
 • Incentivar la participació de personal investigador que realitza tasques assistencials en el SNS com a investigador principal de projectes, d'acord amb el que estableixen els contractes per a la intensificació de l'activitat investigadora en el Sistema Nacional de Salut. Almenys el 20% dels projectes que es financin hauran d'estar dirigits per personal assistencial del SNS.
 • Potenciar la investigació traslacional en cooperació i amb resultats propers al mercat.
 • Potenciar la participació en projectes a realitzar a través de les infraestructures internacionals (IARC) o europees constituïdes com ESFRI Landmarks (EATRIS, ECRIN, ELIXIR, EU-Openscreen), en què Espanya és membre, representada per l'ISCIII.
 • Ajudar en la transició generacional de les línies de recerca dirigides per personal investigador sènior pròxims a la jubilació cap al personal investigador jove de trajectòria destacada.

  Els projectes de recerca podran presentar-se a una de les següents categories:
 • Projectes individuals: presentats per una entitat sol·licitant i a executar per un equip d'investigació liderat per un o per dos investigadors principals responsables (IP i co-IP han de pertànyer a la plantilla de l'entitat sol·licitant de l'ajut).
 • Projectes coordinats: constituïts per dos o més subprojectes, que hauran de justificar adequadament a la memòria la necessitat d'aquesta coordinació per abordar els objectius proposats, així com els beneficis esperats de la mateixa. Cada subprojecte tindrà el seu equip i un investigador principal.
 • Projectes multicèntrics: realitzats d'acord a un protocol únic, en més d'un centre

  Les prioritats temàtiques i les línies de recerca prioritàries es troben a l'article 4 de la convocatòria.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: [email protected] Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684

  Recordeu que els interessats/des en presentar-se a aquesta convocatòria, cal que feu servir l'aplicació "expressió d'interès" que trobareu en aquest mateix recull
  Convocatòria (URL)
  Les plantilles i instruccions no s'han publicat encara a la pàgina web de l'ISCIII, quan ho facin les penjarem a la present convocatòria.
  https://says.isciii.es/comun/inicio0.aspx?ta=1&anio=2022
  La convocatòria obrirà el 2 de març.
  Impresos (URL)
  Curriculum Vitae:https://cvn.fecyt.es/editor/index.html?locale=spa#INDEX
  Informació addicional
  Avaluació i selecció de les sol·licituds.
  A. Valoració de l'equip d'investigació: fins a 30 punts.
  B. Valoració del projecte: fins a 70 punts.
  Informació addicional
  CEIm/CEEA
  CEIm
  Els projectes que impliquin la recerca en humans o la utilització de mostres biològiques d'origen humà, hauran d'adjuntar la informació que per escrit es proporcionarà als participants de l'estudi i el consentiment informat signat. En cas de realitzar estudis en els que s’utilitzen mostres biològiques per a estudis genètics, es demanarà un Full d’informació i Consentiment Informat específic d’estudi Genètic independent del de l’estudi general. Per a qualsevol informació poseu-vos en contacte amb Cristina LLop Julià Ext.: 1679, [email protected]

  CEEA
  Els projectes que impliquin experimentació amb animals, hauran de complir els procediments del Comitè Ètic d'Experimentació Animal (CEEA-PRBB). Per a qualsevol informació poseu-vos en contacte amb la secretària del Comitè Esther Sahagun (estabulari PRBB, Ext.: 1028). Els documents per presentar procediments i les instruccions per omplir-los els podeu descarregar de la Intranet a l'apartat del "Aspectes ètics/CEEA".

  No podran realitzar-se modificacions en la composició de l'equip investigador durant la primera anualitat d'execució de l'ajuda concedida.
  Requisits
  Per part de l' Investigador Principal i el Co-Investigador Principal serà necessari:
 • Pertànyer a la plantilla de l'entitat sol·licitant i tenir formalitzada amb ella la seva vinculació funcionarial, estatutària o laboral, com a mínim durant el període comprès entre el moment de la sol·licitud del projecte i el de la resolució definitiva de concessió.
 • No estar realitzant un programa de FSE, ni un contracte de formació predoctoral o de perfeccionament postdoctoral de qualsevol naturalesa (contractes Sara Borrell, Juan de la Cierva, o contractes de programes de les comunitats autònomes), ni un Contracte Rio Hortega.

  Per part de la resta de membres de l’equip de recerca:
 • Tenir formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària, laboral o de formació remunerada amb qualsevol de les entitats que poden presentar sol·licituds a aquesta actuació, com a mínim durant tot el període comprès entre el termini per a la presentació de sol·licituds i la resolució definitiva de concessió.
 • Dotació
  a) Costos de contractació de personal tècnic necessari per a la realització del projecte, aliè al vinculat als organismes participants. Els imports màxims acceptables de costos de personal s’especificaran a les instruccions de cada convocatòria que figuren a la pàgina web de l´ISCIII dins de la guia d'ajuda L'ajut només cobreix el sou brut del personal, la quota patronal serà coberta pel grup de recerca beneficiari

  b) Costos d’execució que inclouen: el material inventariable indispensable per a la realització del projecte; les adquisicions de material fungible i altres despeses complementàries directament relacionats amb l'execució del projecte, com ara els costos d'utilització d'alguns serveis centrals i generals de suport a la investigació de l'entitat beneficiària, col·laboracions externes, assistència tècnica, despeses externes de consultoria i serveis relacionats amb els projectes; tots degudament justificats i necessaris per al bon fi del projecte. Queden exclosos els consumibles d'informàtica i reprografia, el material d'oficina, les quotes a societats científiques i les subscripcions a publicacions.
  Així mateix, seran subvencionables despeses de publicació i difusió de resultats. S'inclouen: despeses de revisió de manuscrits; despeses de publicació en revistes científiques, incloent els relacionats amb la publicació en revistes d'accés obert; i les despeses derivades de la incorporació a repositoris de lliure accés.
  Els viatges necessaris per a la realització del projecte i per a la difusió de resultats, així com la inscripció en congressos, es referiran exclusivament al personal que forma part de l'equip d'investigació i al personal tècnic contractat a càrrec del projecte. Sense perjudici de les despeses de manutenció que puguin correspondre amb càrrec al concepte de viatges i dietes, no seran elegibles despeses de menjars i atencions de caràcter protocol·lari. Queden exclosos els consumibles d'informàtica i reprografia, així com el material d'oficina.
  Durada
  El termini ordinari d'execució serà de tres anys.
  Documentació
  Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:
 • Formulari de sol·licitud. La sol·licitud signada per l'IP i tots els investigadors es farà arribar signada en paper al Servei de Recerca.
 • Memòria del projecte de recerca en castellà o en anglès emprant exclusivament el model normalitzat corresponent a la AES 2022.
 • Currículum Vitae abreujat (CVA-ISCIII) en castellà o anglès dels investigadors principals i de la resta dels membres de l'equip investigador.
 • En els projectes coordinats i multicèntrics amb diversos centres beneficiaris s'haurà de complimentar, a més, l'informe de coordinació en model normalitzat.
 • Document d'Interès Empresarial (DIE) en model normalitzat, que acrediti la col·laboració i vinculació amb empreses o altres entitats públiques o privades interessades en el desenvolupament i els resultats d'aquests.

  ABANS D'ENVIAR-HO DEFINITIVAMENT ON LINE CAL PRESENTAR UN ESBORRANY DE LA MEMÒRIA COMPLETA (INCLOENT-HI PRESSUPOST) PER TAL QUE SIGUI REVISAT

  La plantilla d'autorització de RRHH l'hem de tenir omplerta i signada abans del 10 de març.
 • Incompatibilitats
  Tant el/la IP com la resta dels membres de l'equip de recerca tindran el següent règim d'incompatibilitats i dedicacions, en qualsevol de les categories de projectes de recerca en salut:
 • Cap IP podrà figurar com a tal, en més d'una sol·licitud de projecte comptant tant projectes FIS com AEI (Agencia Española de Investigación) i la dedicació serà sempre única
 • La resta de membres de l'equip de recerca podran participar com a col·laboradors fins a tres projectes.
 • A aquests efectes es computaran conjuntament les convocatòries de projectes d'investigació en salut de les AES 2020 i 2021 i en les convocatòries de l'AEI que finalitzin, segons resolució d'aprovació, després del 31 de desembre de 2022.

  No s'aplicarà el règim d'incompatibilitats en els següents casos:
 • Els projectes finançats en els Plans Regionals d'I+D+I de les comunitats autònomes.
 • Els projectes obtinguts de convocatòries de la UE.
 • AVÍS IMPORTANT
  Es podrà optar per sol·licitar finançament per a la intensificació de l'investigador principal mitjançant la contractació d'un substitut que cobreixi fins al 50% de la jornada en còmput anual durant el segon i tercer any. La dotació econòmica abonada per l'ISCIII serà de 30.000€ a l'any per al personal facultatiu i de 20.000€ a l'any per al personal d'Infermeria o de Fisioteràpia.

  Arxius

  Arxiu
  BOE-B-2022-3791.pdf
  AES 2022.pdf
  BOE-A-2021-20872.pdf
  PUBLICACION CRITERIOS EVALUACION PI 2022_v.1.0.pdf
  PI_DTS_ Declaracion de interes empresarial_2022_Fondo Europeo_CDTI_FORM_v.1.0.pdf
  PI+DTS_Documento Coordinación 2022_form_v.1.0.pdf
  Elementos recomendables CVA criterios AES 2022_V.1.0.pdf
  PI22_PREGUNTAS_FRECUENTES_v.1.0.pdf
  Memoria del proyecto PI 2022_form_v.1.2 (1).pdf