Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Finançar estudis relacionats amb la recerca en el diagnòstic i/o tractament de l'adenocarcinoma de pàncrees.
Característiques principals
S'ofereixen dues beques:

 • Clínica: estudis amb aplicació directa al diagnòstic o tractament de l'adenocarcinoma pancreàtic, en general estudis realitzats en pacients o sobre mostres de pacients i que responen a una pregunta útil per al clínic que diagnostica o tracta aquesta malaltia.
 • Bàsica: estudis moleculars, cel·lulars o en models animals amb l'objectiu augmentar el coneixement científic en el càncer de pàncrees, de cara a millorar el diagnòstic o tractament en el futur.

  El mateix projecte només es pot presentar a una de les modalitats de beca: Clínica o Bàsica.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76
 • Marta López: mlopez4@imim.es - Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: mbayo@imim.es - Ext.: 1684
 • Convocatòria (URL)
  https://carreracancerpancreas.es/convocatoria-7a-edicion-becas/

  https://carreracancerpancreas.es/wp-content/uploads/2022/02/Base-Becas-ACANPAN-20022.pdf
  Requisits
 • Podran sol·licitar aquesta beca titulats superiors vinculats a centres hospitalaris, universitats o altres centres oficials de recerca espanyols; no es requereix l'afiliació a les associacions convocants.
 • El projecte ha d'estar basat en el diagnòstic i/o tractament de l'adenocarcinoma pancreàtic.
 • Un mateix GRUP no pot presentar-se a la beca fins a acabar el termini proposat per a la beca ja guanyada, almenys 2 anys.
 • Sí que podran presentar-se altres GRUPS adscrits al mateix CENTRE de recerca. En cas que els 2 projectes guanyadors pertanyin a investigadors del mateix GRUP, aquests hauran d'optar per només una de les ajudes.
 • Dotació
  40.000€ per beca
  Durada
  2 anys, que podrà ser ampliat per causes justificades i prèvia comunicació i aprovació del comitè científic.
  Documentació
  El projecte haurà de contenir els següents apartats, sintetitzats en un màxim de 9 pàgines (tipus Arial 12, a un espai):
 • Beca a la qual postula: Clínica o Bàsica.
 • Resum de l'estudi per a legos (1 pàgina en la qual s'explica el projecte orientat a persones sense formació sanitària: introducció, hipòtesi, objectius, descripció de l'estudi).
 • Resum de l'estudi (fins a 300 paraules, orientat a persones amb formació sanitària: introducció, hipòtesi, objectius, descripció de l'estudi).
 • Antecedents del tema.
 • Bibliografia més rellevant.
 • Experiència de l'investigador i del centre sobre el tema.
 • Hipòtesi de treball i objectius.
 • Material i mètodes detallats amb explicació raonada dels mètodes estadístics a utilitzar
 • Calendari de treball.
 • Disponibilitats instrumentals i d'instal·lacions que disposa.
 • Altres ajuts i beques associades al projecte.
 • Memòria econòmica. (No s'accepta la inclusió de costos indirectes).

  A més, el projecte ha d'incloure la següent documentació:
 • Informe favorable de la comissió d'investigació del centre o del Comitè Ètic on es proposi realitzar l'estudi (o notificació del seu tràmit).
 • Currículum Vitae de l'investigador principal i dels membres del grup de treball.
 • Signatura per l'investigador principal de l'acceptació de les bases de la beca i de les normes d'avaluació dels estudis.

  Els treballs es remetran per correu electrònic a la següent adreça: aespanc@aespanc.es amb l'epígraf “7a BECA CD/MPM” seguit de l'epígraf BÀSICA O CLÍNICA segons a la beca que es presenti.
 • Arxius

  Arxiu
  Base-Becas-ACANPAN-20022.pdf