Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Finançar projectes de caràcter aplicat per incrementar el grau de maduresa del seu desenvolupament tecnològic en alguna de les modalitats següents:
A. Projectes de Proves de Concepte (PdC)
B. Projectes de Validació tecnològica de prototips (VTP)
Característiques principals
 • En la modalitat de Proves de Concepte, seran susceptibles de finançament aquells projectes enfocats a la validació d'idees, de qualitat contrastada, que tinguin per objectiu assolir un valor de 3 o 4 en termes de maduresa tecnològica en relació amb l'escala TRL (de l'anglès) Technology Readiness Level), és a dir, persegueixin el desenvolupament i la validació d'aquesta idea a nivell de laboratori.
 • En la modalitat de Validació tecnològica de prototips, seran susceptibles de finançament aquells projectes, de qualitat contrastada, que partint d'una idea prèviament validada persegueixin assolir un valor de 5 o 6 en termes de maduresa tecnològica en relació amb l'escala TRL, és a dir, persegueixin desenvolupar i validar un prototip en un entorn rellevant.
 • Els projectes es podran presentar segons un dels tipus següents:
  - Projectes individuals: presentats per una entitat sol·licitant i a executar per un equip de recerca liderat per un investigador principal responsable. Tindran especial consideració per a la seva avaluació els projectes dirigits per investigadors emergents nascuts el 1977 o data posterior.
  - Projectes coordinats: constituïts per dos o més subprojectes, que hauran de justificar adequadament a la memòria la necessitat d'aquesta coordinació per abordar els objectius proposats, així com els beneficis esperats d'aquesta. Cada subprojecte tindrà el seu equip i un investigador principal..

 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684

  El nombre de sol.licituds per centre està limitat és per això que els que estiguin interessats cal que presentin abans de 21 de febrer de 2022 un resum no més llarg d’una plana amb la informació clau de la proposta.
  Convocatòria (URL)
  Les plantilles i instruccions no s'han publicat encara a la pàgina web de l'ISCIII, quan ho facin les penjarem a la present convocatòria.
  La convocatòria obrirà el 9 de març
  Impresos (URL)
  Curriculum Vitae:https://cvn.fecyt.es/editor/index.html?locale=spa#INDEX
  Informació addicional
  Avaluació i selecció de les sol·licituds.
  A. Valoració de l'equip d'investigació: fins a 30 punts.
  B. Valoració del projecte: fins a 70 punts.
  Més detall a l'article 92, pàgina 99 de la convocatòria.
  Requisits
  Requisits dels investigadors principals:
 • Pertànyer a la plantilla de l'entitat sol·licitant i tenir formalitzada amb ella la seva vinculació funcionarial, estatutària o laboral, com a mínim durant el període comprès entre el moment de la sol·licitud del projecte i el de la resolució definitiva de concessió.
 • No estar realitzant un programa de FSE, ni un contracte de formació predoctoral o de perfeccionament postdoctoral de qualsevol naturalesa (contractes Sara Borrell, Juan de la Cierva, o contractes de programes de les comunitats autònomes), ni un Contracte Rio Hortega.

  Per part de la resta de membres de l’equip de recerca:
  Tenir formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària, laboral o de formació remunerada amb qualsevol de les entitats que poden presentar sol·licituds a aquesta actuació, com a mínim durant tot el període comprès entre el termini per a la presentació de sol·licituds i la resolució definitiva de concessió.
 • Durada
  PdC: 2 anys
  VTP: 3 anys
  Documentació
  Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:
 • Formulari de sol·licitud. La sol·licitud signada per l'IP i tots els investigadors es farà arribar signada en paper al Servei de Recerca.
 • Memòria del projecte de recerca en castellà o en anglès emprant exclusivament el model normalitzat corresponent a la AES 2022.
 • Currículum Vitae abreujat (CVA-ISCIII) en castellà o anglès del investigadors principals i de la resta de membres de l'equip de recerca.
 • Serà obligatòria la presentació del Document d'Interès Empresarial (DIE) en model normalitzat, que acrediti la col·laboració i vinculació amb empreses o altres entitats públiques o privades interessades en el desenvolupament i els resultats dels mateixos.
 • En els projectes coordinats i multicèntrics amb diversos centres beneficiaris s'haurà de complimentar, a més, l'informe de coordinació en model normalitzat.

  ABANS D'ENVIAR-HO DEFINITIVAMENT ON LINE CAL PRESENTAR UN ESBORRANY DE LA MEMÒRIA COMPLETA (INCLOENT-HI PRESSUPOST) PER TAL QUE SIGUI REVISAT PER LA COMISSIÓ DE RECERCA I PER TRAMITAR-HO AL CEIC.
 • Incompatibilitats
 • Ni l'investigador principal ni els col·laboradors podran figurar en els equips de projectes finançats en execució de la modalitat de Projectes de Desenvolupament Tecnològic (DTS) en salut de la convocatòria 2021 de l'AES.
 • Els investigadors principals i els col·laboradors d'aquesta actuació no podran figurar en una sol· licitud de projectes de recerca clínica independent.
 • Ni l'investigador principal ni els col·laboradors d'aquesta actuació podran figurar als equips de projectes finançats en execució dels projectes de recerca clínica independent de les convocatòries 2019, 2020 i 2021.
 • Arxius

  Arxiu
  BOE-B-2022-3791.pdf
  BOE-A-2021-20872.pdf
  AES 2022.pdf
  PI+DTS_Documento Coordinación 2022_form_v.1.0.pdf
  Certificado_COMPROMISO CENTRO NO PUBLICO AES 2022_FORM_v.1.0 (1).pdf
  PI_DTS_ Declaracion de interes empresarial_2022_Fondo Europeo_CDTI_FORM_v.1.0.pdf
  Elementos recomendables CVA criterios AES 2022_V.1.0.pdf
  DTS22_PREGUNTAS_FRECUENTES_V.1.0.pdf
  Memoria del proyecto DTS 2022_VTP_form_v.1.1.pdf
  Memoria del proyecto DTS 2022_PdC_form_v.1.1.pdf