Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Fomentar l'interès investigador en el col·lectiu mèdic i estimular el desenvolupament de treballs en l'àmbit oncològic.
Característiques principals
Projectes en l'àmbit de l'Oncologia que comportin alguna innovació en el camp de la investigació científica en aquesta matèria i que no hagin estat presentats anteriorment en cap altra convocatòria d'aquest premi.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76
 • Marta López: [email protected] - Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: [email protected] - Ext.: 1684
 • Convocatòria (URL)
  https://www.fundacionangelmuriel.com/convocado-el-vi-premio-de-investigacion-medica-en-el-ambito-oncologico/
  Requisits
 • El present premi és d'àmbit nacional, podent concórrer tots els Metges col·legiats en situació d'alta en qualsevol dels Col·legis Oficials de Metges existents en el territori espanyol i que no es trobin sotmesos en prohibicions estatutàries, reunint les condicions específiques requerides.
 • Per a aquells casos en el qual el Projecte sigui elaborat per diversos autors, aquest podrà ser presentat per qualsevol d'ells, acompanyant imprescindiblement l'autorització escrita del primer signant o de l'últim, devent tots ells estar col·legiats en qualsevol dels Col·legis Oficials del territori espanyol i en situació expressada en el punt anterior.
 • No podran concursar els projectes ja premiats amb anterioritat per altres Institucions, havent-se d'acompanyar declaració jurada de l'autor presentador del projecte, referent al fet que no han estat premiats. Igualment, no s'admetran projectes presentats en anteriors convocatòries d'aquest mateix premi.
 • Dotació
  Un premi de 6.000€ i diploma
  Documentació
 • Els projectes que es presentin al Premi es lliuraran en sobre tancat grandària foli o similar, i es farà constar en l'anvers el tema triat.
 • Dins d'aquest sobre s'introduirà tota la documentació en la qual es fonamenti el Projecte, un document en el qual consti les dades del presentador del treball, l'autorització de l'autor primer signant o últim (cas que no sigui el que el presenta), declaració jurada que el projecte no ha estat premiat en altres Premis, o que hagi estat presentat en anteriors convocatòries d'aquest mateix Premi.
 • En la mesura que sigui possible, tots els treballs hauran d'adjuntar, a més, còpia del mateix en suport informàtic, amb les mateixes condicions d'absència d'identificació dels autors, ni cap referència a hospital o província espanyola, igual que en suport de paper.
 • Arxius

  Arxiu
  VI_Premio_Fundacion_Angel_Muriel.pdf