Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Concessió de subvencions d’un màxim de 60 ajuts, en règim de concurrència competitiva, per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2021).
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76
 • Marta López: [email protected] - Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: [email protected] - Ext.: 1684
 • Convocatòria (URL)
  https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-la-incorporacio-de-personal-investigador-postdoctoral-al-sistema-catala-de-ciencia-i-tecnologia-dins-del-programa-Beatriu-de-Pinos-BP-2020?evolutiuTramit=1
  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8606/1890777.pdf
  Les plantilles encara no s'han publicat encara a la pàgina web de l'AGAUR, quan ho facin les penjarem a la present convocatòria.
  Impresos (URL)
  https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=UNI020SOLC&urlRetorn=https%3A%2F%2Fagaur.gencat.cat%2Fca%2Fbeques-i-ajuts%2Fconvocatories-per-temes%2FAjuts-per-a-la-incorporacio-de-personal-investigador-postdoctoral-al-sistema-catala-de-ciencia-i-tecnologia-dins-del-programa-Beatriu-de-Pinos-BP-2021%3FevolutiuTramit%3D1%26moda%3D1&tpst=ae56fd5821cffc7f4784ac8db0c0e1a0
  Requisits
 • Haver obtingut el títol de doctor entre l'1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2019 (s'entén com a data d'obtenció del doctorat la data de lectura i aprovació de la tesi).
  El període d'obtenció del títol de doctorat pot ser de l'1 de gener de 2012 al 31 de desembre de 2019 si es justifica qualsevol d'aquests supòsits durant aquest període:
  - Haver gaudit d'un període de baixa per maternitat o paternitat.
  - Haver tingut a càrrec menors de 6 anys, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o persones més grans de 65 anys que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial.
  - Haver patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis mesos.
  - Ser una persona investigadora ue tingui reconegut l'estatus de persona refugida segons la Convenció de Ginebra de 1951.
 • Per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, el periode d'obtenció pot ser entre l'1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2019.
 • Tenir, en el moment d'incorporar-se a l'entitat receptora, un mínim de 2 anys d'experiència postdoctoral fora de l'Estat espanyol. Aquesta experiència postdoctoral, independentment del tipus de vinculació, es pot haver dut a terme en institucions diferents, sempre que el període total d'estada postdoctoral sigui, com a mínim, de 2 anys.
 • No haver residit o treballat a l'Estat espanyol més de 12 mesos en els darrers tres anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Dotació
 • L'import de l'ajut per a la contractació del personal investigador: 132.300 €.
 • L'import de l'ajut complementari: 12.000€.
 • Durada
  3 anys
  Documentació
 • L'imprès de sol·licitud normalitzat consta d'un formulari general i un document annex, que s'ha d'adjuntar al formulari d'acord amb les instruccions del model normalitzat. És imprescindible presentar el formulari amb l'annex per poder passar a la fase d'avaluació.

 • La informació que cal especificar a l'annex del formulari és:
  - Un breu currículum de la persona candidata; la descripció dels elements més destacats del grup de recerca al qual s'incorpora la persona candidata.
  - Una breu descripció de l'activitat científica que es vol realitzar, incloent-hi el pla de treball de l'activitat científica i formativa que es pretén desenvolupar.
  - Els aspectes d'impacte, comunicació i difusió.
  - Els aspectes ètics del projecte de recerca previst.

  Tot això distribuït en els apartats currículum, grup i entitat receptora, projecte i activitats de recerca i captació, impacte i aspectes ètics.

  Els projectes es presentaran preferentment en anglès per a la seva avaluació.
 • Arxius

  Arxiu
  BBRR.pdf
  Convocatòria.pdf
  guide_applicants_bp_2021_ca_FINAL.pdf
  Annex-BP-2021_FINAL_acc.docx
  faqs_bp_2021_cat_acc.pdf