Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objectiu és promoure la identificació, reconeixement i difusió de bones pràctiques de RRI en salut desenvolupades als IIS acreditats per l'ISCIII, fomentant alhora un aprenentatge compartit que millori la implementació dels principis de RRI en les activitats dels IIS i afavoreixi la disseminació de bones pràctiques.
Característiques principals
S'estableixen sis modalitats de participació, corresponents amb les àrees reconegudes a RRI:
 • Ètica
 • Igualtat de gènere
 • Governança
 • Accés obert
 • Participació ciutadana
 • Educació científica
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:

  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Convocatoria-2022-ISCIII-Premios-RRI.aspx
  Sol·licituds: https://says.isciii.es/comun/inicio0.aspx?ta=41&anio=2022
  Requisits
  ✓ Emplenar tota la documentació obligatòria (recollida a l'apartat 3.3 d'aquest document) i presentar-la de forma completa en la forma i el termini definits a la convocatòria.
  ✓ Que la memòria del projecte i altres documents aportats siguin llegibles i estiguin ajustats al format definit a la guia d'instruccions.
  ✓ Aportar un vídeo de l'activitat de caràcter divulgatiu, entesa per un públic no expert en accions RRI, i compleixi els requisits de format establerts.
  ✓ Sol·licitud presentada pel representant legal de l'IIS acreditat on s'ha realitzat l'actuació.
  ✓ Que l'actuació RRI hagi estat realitzada per un equip liderat per un professional adscrit a l'IIS durant la realització de l'acció que es presenta a la sol·licitud.
  ✓ Que l‟actuació hagi estat desenvolupada i completada durant l‟any 2021.
  Cada IIS podrà presentar un màxim de tres sol·licituds a la convocatòria RRI.
  Documentació
  Totes les propostes constaran dels següents documents (obligatoris assenyalats en negreta):
  o Un formulari de sol·licitud, amb dades descriptives sobre el projecte i els seus participants, així com una relació de la documentació presentada.
  o Una memòria del projecte, que constarà dels següents apartats:
  - Justificació
  - Objectius
  - Metodologia
  - Desenvolupament
  - Impactes percebuts
  - Avaluació (inclourà l'anàlisi de les enquestes de satisfacció)
  - Conclusions
  - Annexos (imatges, gràfics, …)
  - Enllaç al vídeo del projecte
  o Annexos a la proposta amb qualsevol informació rellevant. Tots els annexos aniran combinats amb un únic document pdf.
  o Un vídeo descriptiu sobre l'activitat duta a terme al projecte, l'enllaç del qual s'integrarà a la memòria del projecte.
  o Una declaració de consentiment informat, cessió dels drets de propietat intel·lectual i acceptació dels termes i condicions del concurs.
  Tota la informació sobre com emplenar les propostes i sobre el desenvolupament del concurs està detallada a la guia d'instruccions (vegeu apartat 2).

  Arxius

  Arxiu
  Bases de la convocatoria RRI en Salud 2022.pdf
  Guía instrucciones.pdf
  RRI2022 MEMORIA (únicamente rellenable con Adobe Reader).pdf
  Convocatoria RRI en Salud 2022.pdf
  FAQ.pdf
  Caratula del video.pdf
  Cesión de derechos de Propiedad Intelectual y Declaración de Consentimiento Informado.pdf