Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva per estimular els equips docents universitaris i de recerca, per a què desenvolupin projectes científics i tecnològics específics d'aplicació a qualsevol de les àrees de coneixement recollides a la convocatòria.
Característiques principals
Les àrees temàtiques dels projectes programats seran relatives als temes següents:
- Tecnologia i AFBS.
- AFBS.
- Medicina esportiva.
- Activitat física i esport adaptat.
- Entrenament esportiu.
- Altres temes d'especial rellevància.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/FichaConvocatoria.aspx?idProcedimiento=138&idRes=434
Requisits
 • Els projectes podran realitzar-se de forma individual, per un equip investigador, o com a projecte coordinat integrant diversos equips de recerca, entenent-se llavors cadascun com un subprojecte dins del projecte coordinat.
 • L'IP ha de tenir el grau de doctor/a.
 • No es podrà figurar com a IP, a més d'una sol·licitud presentada en aquesta mateixa convocatòria.
 • Les persones de l'equip de recerca han d'estar en possessió del grau de doctor o de la titulació universitària de llicenciatura, enginyeria, arquitectura o grau.
 • No es podrà figurar en una sol·licitud com a personal de l'equip de recerca, si es figura com a IP o membre d'un altre equip de recerca en una altra sol·licitud presentada.
 • L'equip de treball estarà format per aquelles persones que participin en l'execució del projecte (predoctoral en formació, personal tècnic de suport a la investigació).
 • Dotació
  Màxim 156.000€
  Durada
  Els ajuts que siguin concedits a l'empara de la present convocatòria ho són per a projectes programats des de la data de la resolució definitiva de concessió fins al 30 de setembre de 2023.
  Documentació
  Cada sol·licitud haurà d'acompanyar-se de la documentació següent:
  a) Memòria tècnica del projecte, signada electrònicament, que s'ajustarà al model establert a la convocatòria. Annex I
  b) Ressenya del currículum del/de la IP i les dades identificatives, així com de les persones que componen l'equip de recerca. Annex II
  c) Dades identificatives de cadascuna de les persones que componen l'equip de treball. Annex II
  d) El pressupost sol·licitat desglossant el tipus de despeses i detallant-ne la descripció i justificació de cadascuna.
  e) Acreditació vàlida del poder del signant de la sol·licitud per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència.
  f) Acreditació del compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
  g) Declaració responsable del compromís de cofinançament pel sol·licitant de l'ajut, en què s'especifiqui el percentatge de cofinançament sobre el pressupost finançable del projecte. Annex III
  h) Declaració responsable en què el sol·licitant faci constar els ajuts que hagin sol·licitat o percebut d'altres administracions o entitats per a la mateixa finalitat i objecte i la seva quantia, així com comprometre's a informar de les que pogués sol·licitar o obtenir durant la tramitació d'aquestes subvencions. Annex IV
  i) Declaració responsable de no tenir deutes per reintegrament d'ajuts, préstecs o bestretes amb l'Administració, ni estar subjecta a una ordre de recuperació pendent després d'una Decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú. Annex V
  j) Declaració responsable de no estar sotmès a cap de les prohibicions a què fa referència l'article 13.2 de la Llei 38/2003.
  k) Declaració responsable que el sol·licitant ha de complir tota la normativa nacional i de la Unió Europea que sigui aplicable.
  l) Dades del compte bancari únic del beneficiari de l'ajut.
  m) Declaració de no causar perjudici significatiu als sis objectius mediambientals.
  n) Declaració sobre el compliment de l'obligació de prevenció del frau i el conflicte d'interessos, d'acord amb l'annex IX.
  o) Declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), d'acord amb l'annex X
  p) Declaració de compromís de concedir els drets i els accessos necessaris per garantir que la Comissió, l'OLAF, el Tribunal de Comptes Europeu, la Fiscalia Europea i les autoritats nacionals competents exerceixin les seves competències i de tractament de dades en relació amb l'execució de actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), d'acord amb l'annex XI.
  q) Altres declaracions responsables els models de les quals siguin aprovats per les autoritats competents conforme a la normativa nacional i europea, donant compliment a les obligacions exigibles en el marc del PRTR.

  Arxius

  Arxiu
  2888440_2022_06_ANEXO VI.pdf
  2888440_2022_08_ANEXO VIII.pdf
  2888440_2022_04_ANEXO IV.pdf
  2888440_2022_10_ANEXO X.pdf
  2888440_2022_01_ANEXO I.pdf
  2888440_2022_Formulario_solicitud_V6.pdf
  2888440_2022_09_ANEXO IX.pdf
  2888440_2022_Orden_Bases_Reguladoras_BOE.pdf
  2888440_2022_02_ANEXO II.pdf
  2888440_2022_ANEXO_II.docx
  2888440_2022_Convocatoria_firmada_Proyectos_investigacion.pdf
  2888440_2022_Extracto_20220908_Convocatoria_Proyectos_investigacion_BOE.PDF
  2888440_2022_07_ANEXO VII.pdf
  2888440_2022_ANEXO_I.docx
  2888440_2022_03_ANEXO III.pdf
  2888440_2022_05_ANEXO V.pdf
  2888440_2022_11_ANEXO XI.pdf