Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Per al finançament d'un projecte d'investigació sobre possibles estratègies terapèutiques concretes en el camp de les Distròfies Hereditàries de Retina (DHR)
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.retinosisfarpe.org/convocatoria-ayuda-a-la-investigacion-fundaluce-2022/
http://www.retinosisfarpe.org/wp-content/uploads/2022/09/Bases-Convocatoria-de-Ayudas-a-la-Investigacion-en-DHR-2022.pdf
Dotació
30.000€
Durada
2 anys
Documentació
Tota la documentació es podrà lliurar en castellà i / o en anglès excepte el resum que obligatòriament s'ha de lliurar en castellà.
1. Sol·licitud d'ajuda: inclou dades informatitzades d'identificació del projecte. En el cas de projectes coordinats, es repetirà aquest document per cadascun dels subprojectes. 2. Memòria cientifico-tècnica del projecte en format PDF.
3. Resum del projecte i paraules clau en format Word (indicant títol del projecte i nom de l'Investigador Principal) obligatòriament ha de presentar-se en castellà.
4. CV de l'Investigador Principal i dels membres del grup de recerca, incloent fotocòpies de DNI, en format PDF. (Hauran d'anar per separat cada CV i DNI tant de l'Investigador com dels membres del grup).
5. Pressupost del projecte, indicant import global del projecte (el total, no només el que és objecte de finançament per part de FUNDALUCE), el seu cofinançament (condició obligatòria per a ser objecte d'aquest ajut) i els recursos disponibles per a l'execució del projecte, en format PDF.
6. Historial científic del grup investigador, fent referència dels cinc treballs més importants publicats en els últims tres anys, en format PDF.
Sol·licitants
 • Podran ser sol·licitants i perceptors de les ajudes els ens públics o privats sense finalitat de lucre de l'Estat Espanyol, amb finalitat investigadora legal o estatutària, personalitat jurídica pròpia, capacitat suficient d'obrar i no es trobin inhabilitats per a l'obtenció de subvencions públiques o per contractar amb l'Estat o altres ens públics.
 • Podran presentar projectes, a través del seu organisme i com a investigadors responsables de la seva execució cientificotècnica i beneficiaris finals de la subvenció, els investigadors adscrits a les entitats relacionades en l'apartat anterior per una relació funcionarial o contractual, que estiguin en possessió del títol de Doctor i, que puguin acreditar la seva vinculació amb les referides entitats durant el seu període d'execució.
 • Arxius

  Arxiu
  MODELO-DE-SOLICITUD-AYUDA-INVESTIGACION-FUNDALUCE-2022.pdf
  Bases-Convocatoria-de-Ayudas-a-la-Investigacion-en-DHR-2022_FUNDALUCE.pdf
  Convocatoria-2022_FUNDALUCE.pdf