Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La finalitat d'aquesta convocatòria és fomentar i premiar la recerca relacionada amb els estudis feministes des de qualsevol disciplina acadèmica.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.inmujeres.gob.es/servRecursos/convocatorias/2022/PremiosCeliaAmoros2022.htm
Requisits
 • S'admetran assajos d'autoria femenina realitzats individualment o per un equip de recerca (integrat almenys pel 75% de dones) i se'n valorarà l'originalitat del tema, l'aplicació de metodologia innovadora, el rigor científic i l'anàlisi fonamentat de la documentació utilitzada en el treball presentat.
 • Podran participar-hi autores sense límit d'edat, de nacionalitat espanyola o residents a Espanya.
 • Els treballs han de ser assajos inèdits i originals.
 • Es poden presentar fins a dues obres, en castellà o en qualsevol de les llengües cooficials de l'Estat, si bé en aquest darrer cas s'haurà de lliurar una còpia traduïda al castellà.
 • No s'admetran treballs seleccionats o premiats en altres concursos amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de participació a la convocatòria.
 • Dotació
  20.000€
  Documentació
  Les sol·licituds es formularan en el model recollit a la convocatòria que és d'ús obligatori (Annex I) degudament signat, i en cas d'autoria col·lectiva autorització signada de cada autora (Annex II).
  Adjuntar la documentació següent:
 • Còpia autèntica del document d'identitat acreditatiu de la nacionalitat o residència de cada sol·licitant.
 • Breu currículum vitae de cadascuna de les autores que concorren al concurs, individualment o col·lectivament (2 pàgines màxim per cadascuna).
 • Sinopsi de l'assaig presentat (màxim 2 folis).
 • Declaració responsable (Annex III) que el treball presentat és original, inèdit, no ha estat premiat a cap altre concurs i no està subjecte a compromís d'edició.
 • Treball en arxiu PDF.
 • Arxius

  Arxiu
  ANEXO_I_formulario_inscripcion_2022.pdf
  Extracto_BOE_Celia_Amoros.pdf
  IM_ORDEN_TAS-2505-2007_7_agosto.pdf
  IM_ORDEN_TAS-535-2007_23_febrero.pdf
  ANEXO_III_Declaracion_responsable_2022.pdf
  Resolucion_11-7-22-2_Ed_Premio_Celia_Amoros.pdf
  ANEXO_II_Autorizacion_autoras_2022.pdf