Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Tenen com a objectiu reconèixer el treball doctoral excel·lent i rigorós. Amb aquest propòsit, es convoca, en la seva categoria de Ciències de la Salut.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.funcas.es/premios-enrique-fuentes-quintana-2022/
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/09/Premios_EFQ_Bases_convocatoria_2021_22.pdf
Presentació de sol·licituds: http://transfer.funcas.es/registro/
Requisits
 • Podran concórrer els doctors espanyols, independentment del país on hagin llegit les seves tesis, i els doctors estrangers que hagin presentat les seves tesis doctorals en institucions docents o de recerca espanyoles.
 • La tesi ha d'haver estat llegida entre l'1 de setembre del 2021 i el 31 d'agost del 2022.
 • L'elecció de la categoria correspon exclusivament als aspirants al Premi.
 • Les tesis s'han de presentar en castellà o en anglès. Les tesis presentades en qualsevol altre idioma no seran admeses.
 • Dotació
  Un diploma i cinc mil euros bruts (5.000€).
  Documentació
  La inscripció al Premi s'ha de fer únicament a través del formulari d'inscripció allotjat a la pàgina web de Funcas i haurà de ser degudament complimentat. Documentació:
 • DNI/NIE (ambdues cares) o Passaport
 • Tesi completa
 • Resum de la tesi. Mai no haurà d'ocupar més d'una pàgina, altrament es desestimarà la candidatura.
 • Currículum Vítae
 • Document oficial expedit per la universitat on consti de la data de lectura i la qualificació obtinguda. La candidatura serà invalidada si el document aportat no conté la data de lectura o no conté la qualificació obtinguda o no és un certificat oficial emès per la universitat
 • Arxius

  Arxiu
  Preguntas_frecuentes_Premios Enrique Duentes Quintana_2021_22.pdf
  Premios_Enrique Fuentes Quintana_Bases_convocatoria_2021_22.pdf