Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Té com a objectiu fonamental el foment de la investigació científica i tècnica d'excel·lència a Espanya mitjançant ajudes de recerca, la formació de joves investigadors, així com en la difusió, el foment i el desenvolupament de l'educació i de la cultura científica en general.
Característiques principals
Aquesta convocatòria s'orienta cap a les àrees prioritàries següents:
 • Biomedicina
 • Física i Matemàtiques
 • Química
 • Preservació de la Biosfera
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/becas-y-ayudas/convocatorias/ayudas-fundacion-ramon-areces-para-la-realizacion-de-tesis-doctorales-en-ciencias-de-la-vida-y-de-la-materia.html?tipo=2
  per fer la sol·licitud: https://www.fundacionareces.es/areaprivada/areaprivada/index.html#/login
  Requisits
 • Trobar-se en possessió del títol de llicenciat, enginyer, arquitecte o graduat universitari, amb un grau d'almenys 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System), al moment de presentació de la sol·licitud. En aquesta convocatòria es donarà preferència als candidats que hagin obtingut aquestes titulacions entre el 2018 i el 2022.
 • Estar matriculat/ada o admès/a en un programa de doctorat presencial en una universitat o centre de recerca la seu social del qual estigui a Espanya o, no estant matriculats o admesos al programa de doctorat esmentat en el moment de presentar la sol·licitud, estar en disposició de ser admès/a de forma prèvia a la data en què es formalitzi el gaudi de l'ajut.
 • No estar en possessió d'un títol de doctor ni haver gaudit prèviament d'un contracte predoctoral.
 • Els sol·licitants hauran de comptar amb una nota mitjana al seu expedient acadèmic corresponent a la llicenciatura, el grau o títol equivalent superior a 2 a l'escala 0-4 (Aprovat-1, Notable-2, Excel·lent-3, Matrícula d'Honor-4) . La nota mitjana de l'expedient serà el resultat de l'aplicació de la fórmula següent: suma dels crèdits obtinguts per l'alumne/a, multiplicat cadascun pel valor de les qualificacions que corresponguin, i dividida pel nombre de crèdits totals obtinguts per l'alumne/a.
 • Dipositar la tesi per a la lectura com a molt tard abans del 31 de desembre de 2026. Excepcionalment aquest termini es podrà ampliar en tres mesos més en cas que fos necessari.
 • Dotació
  35.000€ anuals bruts anuals i inclourà les càrregues socials.
  Durada
  Un any, prorrogable per anys naturals fins a tres anys més.
  Documentació
  A la sol·licitud s'adjuntaran còpies en format PDF (.pdf) dels documents següents:
 • Fotocòpia del DNI, targeta de resident o passaport del sol·licitant: “DNI_(cognom).pdf”.
 • Al formulari de sol·licitud online corresponent a Dades Acadèmiques ha d'introduir Certificació del Títol i expedient acadèmic del sol·licitant amb qualificacions de les titulacions que són requisit per a l'accés al programa de doctorat (Grau i/o Màster): “TIT1_(cognom).pdf ”, “EA1_(cognom).pdf”, etc. En cas de comptar amb més d'un títol o els seus certificats d'homologació, haureu d'introduir-los començant pel més allunyat en el temps fins al més recent, sent TIT1_cognom.pdf el més antic, indicant la institució, data i qualificacions, a més dels documents esmentats.
 • Justificant d'admissió del sol·licitant en un programa de Doctorat signat pel representant de l'Organisme on consti el nom del Director/a de la Tesi o, si escau, justificant de sol·licitud d'admissió al programa de Doctorat avalat pel Director/a /és de Tesi: "JAD_(cognom).pdf”.
 • Currículum vitae del sol·licitant. "CVS_(cognom).pdf”.
 • Memòria del projecte de Tesi, que inclogui: Resum de 500 paraules, Antecedents, Objectius, Mètodes i Bibliografia, signat pel sol·licitant i el Director/a/és de la Tesi: "MPT_(cognom).pdf”.
 • Currículum vitae abreujat (format CVA, màxim cinc pàgines) del Director/a de Tesi: "CVDT_(cognom).pdf”.
 • Imprès d'informació sobre protecció de dades i consentiment: "RGPD_(cognom.pdf)". En fer la sol·licitud haurà de descarregar aquest imprès, emplenar-lo, signar-lo, escanejar-lo i adjuntar-lo novament en format .pdf.
 • També podran incloure's en un arxiu .pdf, justificants d'altres titulacions diferents de les de llicenciat, grau o màster i quants documents cregui el sol·licitant que poden acreditar els seus mèrits acadèmics o el seu coneixement d'idiomes, “COM1_(cognom).pdf”, “ COM2_(cognom).pdf”. En cas que el sol·licitant no sigui finalment seleccionat, la documentació que hagi remés en format electrònic serà destruïda.
 • En cas que es prevegi la integració del sol·licitant en un Grup de Recerca, historial del grup incloent: Composició, Equipament i Resultats dels darrers cinc anys: "HG_(cognom).pdf".
 • En cas que es prevegi la integració del sol·licitant en un Projecte de recerca, indiqueu: Director, grup de treball, finançament, Entitat finançadora, etc.: "PRIN_(cognom).pdf".
 • Arxius

  Arxiu
  bases-convocatoria-tesis-doctorales-2022_Fundación Ramón Areces.pdf