Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La beca va dirigit a socis de la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia (SEHH) que vulguin fer un projecte de recerca en un centre de referència a l'estranger (fora d'Espanya) en l'àmbit de la teràpia cel·lular en Hematologia i Hemoteràpia (Centre de Referència), especialment si es relaciona amb la denominada teràpia amb cèl·lules T amb receptors antigènics quimèrics (CAR-T cells).
Característiques principals
Aquest ajut es destinarà exclusivament a finançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social de l'investigador contractat durant cadascuna de les anualitats, considerades independentment, les quotes de seguretat social i els despeses de gestió del contracte, que no podran excedir el 5% del valor del contracte.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.sehh.es/area-de-socios/premios/125391-beca-fehh-gilead-para-formacion-en-investigacion-en-terapia-celular-en-un-centro-internacional
Sol·licitud: https://fehh.my.site.com/fundingprograms/s/funding-program/outfunds__Funding_Program__c/Default?language=es
Requisits
• Ser especialista o graduat a:
− Metge especialista en Hematologia i Hemoteràpia, estar al darrer any de formació de l'especialitat o estar en possessió d'una titulació universitària biosanitària relacionada amb l'hematologia;
− Metge especialista en Pediatria que acrediti una formació específica en Hematologia i Hemoteràpia superior a tres anys;
− Graduat en Biologia, Farmàcia, Genètica, Química o Veterinària que acrediti un període de formació específica en Hematologia i Hemoteràpia superior a tres anys.
• No haver transcorregut més de 15 anys des de la finalització de la titulació universitària corresponent (llicenciatura o grau en Medicina o altres ciències biosanitàries).
• No posseir una ocupació professional remunerada estable a temps complet durant el període de gaudi de la beca.
• Ser soci numerari/associat o postgraduat de la SEHH, al corrent de pagament, amb un mínim de 12 mesos antiguitat.
Dotació
60.000 €
Durada
1 any
Documentació
La documentació següent es requereix en el procés d'emplenament de la sol·licitud 'on line':
− Formulari de sol·licitud de la beca, emplenat i signat.
− Declaració que justifiqui ser soci de la SEHH ininterrompudament des de fa 12 mesos o més i estar al corrent de pagament de les quotes corresponents.
− Fotocòpia del DNI o passaport vigent de l'investigador proposat per al contracte sobre el qual se sol·licita l'ajut.
− Currículum Vitae Normalitzat del candidat proposat per al contracte d'acord amb el format de la FECYT (https://cvn.fecyt.es/editor/#HOME).
− Fotografia mida carnet de l'investigador proposat.
− Memòria del projecte de recerca que vulgui realitzar, emplenada 'on line' i pujada en format PDF dacord amb el format de la present convocatòria.
− Dos avals de dos socis de la SEHH que hagin tingut contacte acadèmic o professional amb el candidat, donant suport al seu projecte.
− Autoavaluació del CV del candidat i del grup de recerca, segons el barem de la convocatòria.

Arxius

Arxiu
Bases_Beca_FEHH-GILEAD_2022-2023.pdf