Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Dirigits a especialistes en Hematologia i Hemoteràpia, que desitgen realitzar una estada de curta durada en una altra institució, espanyola o estrangera, per a l'adquisició de tècniques específiques, en l'àmbit de les àrees que conformen l'especialitat.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.sehh.es/area-de-socios/premios/125388-bolsas-de-ayuda-sehh-fehh-enero-junio-2023
Requisits
 • Ser soci numerari o membre associat de la SEHH amb una antiguitat mínima de 12 mesos, i estar al corrent de pagament de les quotes de soci.
 • Estar ocupant una plaça remunerada en un Servei o laboratori d'Hematologia-Hemoteràpia, o Centre de Transfusió.
 • Dotació
  L'import de cada ajuda oscil·larà entre 2.000 i 6.000€ bruts.
  Durada
  Entre un i tres mesos
  Documentació
  La SOL·LICITUD haurà d'anar acompanyada de la documentació que s'enumera a continuació, ordenada i identificada amb les lletres que s'indiquen, en un sol fitxer en format PDF.
  A Fotocòpia del DNI o passaport vigent.
  B Currículum Vitae.
  C Explicació detallada de la formació a realitzar i justificació de la tècnica a aprendre, juntament amb els beneficis previsibles que poden derivar-se al seu centre de treball amb la incorporació de la nova tècnica (màxim dos folis).
  D Declaració de la situació professional (en el cas de suspensió de salari, informe acreditatiu)
  E Informe d'acceptació del candidat per part del centre receptor, així com la durada de l'estada i les dates previstes per al desplaçament.
  F Justificació sobre el criteri delecció del centre triat (màxim un foli).
  G Vist i plau del cap de Servei o tutor de residents del centre.
  H Declaració d'altres ajudes a la investigació previstes durant aquest període, indicant-ne la quantitat neta mensual i la procedència.
  I Declaració que justifiqui ser soci de la SEHH ininterrompudament des de fa 12 mesos o més i estar al corrent de pagament de les quotes corresponents

  Arxius

  Arxiu
  Bases_Beca__Innovacion_Tecnologica_Primer_Semestre_2023_02-12-2022_FEHH.pdf