Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La FUNDACIÓ LILLY convoca els Premis Fundació Lilly d'Investigació Biomèdica Preclínica i Clínica 2023, per a investigadors que hagin contribuït de forma significativa al desenvolupament de la Biomedicina i les Ciències de la Salut a Espanya, i mantinguin una activitat de reconegut nivell científic.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.fundacionlilly.com/premiosinvestigacionbiomedica2022
https://assets.ctfassets.net/0h7as56twwys/6gi0QNjYuWRGcU0HRtdZaE/09edba14832ede7341caaf0fb0eff68f/Bases_PremiosFL_23.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/19/pdfs/BOE-B-2022-39703.pdf
Requisits
Podran ser candidats als Premis els investigadors de caràcter preclínic (investigació bàsica orientada a l'obtenció de coneixement amb aplicació clínica), i clínic (recerca sobre humans), que desenvolupin la seva activitat en centres sanitaris i / o centres de recerca, públics o privats, a Espanya.
Dotació
Investigació Biomèdica Preclínica: 40.000 €.
Investigació Biomèdica Clínica: 40.000€
Documentació
Les propostes es formalitzaran mitjançant carta adreçada al director de la FUNDACIÓ LILLY, i inclouran la documentació degudament emplenada en els formats establerts, que es troben a la pàgina web www.fundacionlilly.com. Només s'admetran les propostes remeses per correu electrònic en el format estipulat i dins del termini fixat.
TOTES les candidatures es presentaran per correu electrònic en el format i terminis establerts, i inclouran els documents següents, identificats com es descriu a continuació:

 • 01_FL-Carta-2023_COGNOMS. Carta de proposta adreçada al director de la Fundació Lilly i signada pel proponent de la candidatura.
 • 02_FL- Formulari_2023_COGNOMS . Formulari de Currículum Vitae, degudament emplenat, del candidat presentat.

  En total s'enviaran 2 documents adjunts per correu electrònic a: convocatorias@fundacionlilly.com, indicant al camp "Assumpte": CANDIDATURA PREMIS FL 2023 INDICAR CATEGORIA.
  Des de la Fundació Lilly s'acusarà rebut per correu electrònic de la correcta recepció de la candidatura presentada, tant al proposant com al candidat proposat.
 • Arxius

  Arxiu
  Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica Preclínica y Clínica 2023.pdf
  02_FL-_Formulario_2023_APELLIDOS_Premis LILLY 2023.pdf
  BOE-B-2022-39703_Premis LILLY 2023.pdf
  FAQ Premis Fundación LILLY 2023.pdf
  01_FL-Carta-2023_APELLIDOS_Premis LILLY 2023.docx