Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objecte de la present ordre és aprovar, per tramitació anticipada, la convocatòria corresponent a 2022 d'ajuts a contractes predoctorals per a la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de Doctor/a i l'adquisició de competències docents universitàries a qualsevol àrea del coneixement científic, que facilitin la incorporació futura de nous doctors al sistema espanyol d'educació superior i de recerca científica (ajuts FPU).
Concessió de 900 ajuts per finançar contractes predoctorals.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: [email protected] Ext.: 1576
Mercedes Bayo: [email protected] Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.universidades.gob.es/ayudas-para-la-formacion-de-profesorado-universitario-fpu-2022/

Informació: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998758/ficha/998758-informacion-comun.html
Informació addicional
La convocatoria s'obrirà a partir del 17 de gener de 2023.
- Si l'investigador en formació defensés i aprovés la seva tesi doctoral i dugués a terme la col·laboració en tasques docents descrita a l'article 38 d'aquesta convocatòria amb antelació a l'inici de la darrera anualitat de l'ajut, podrà sol·licitar al centre d'adscripció un període postdoctoral per un màxim de 12 mesos a temps complet.
- Durant el període de durada del contracte predoctoral FPU, tant en el període predoctoral com en el període d'orientació postdoctoral (POP), les persones beneficiàries podran gaudir d'un únic ajut d'un màxim de tres mesos per realitzar una estada formativa finançada pel Ministeri d´Universitats.
- L'estada haurà de tenir una durada mínima d'un mes i màxima de tres mesos de manera ininterrompuda, comptats a partir de la data d'incorporació al centre receptor.
- Les persones beneficiàries que sol·licitin una estada hauran d'haver completat un període igual o superior a 9 mesos d'ajuda FPU, o resultant de la suma de l'ajut FPU i altres beques o ajuts anteriors de naturalesa semblant, el període gaudit del qual hagi estat descomptat del còmput de durada màxima de l'ajut FPU.
- El període de l'estada no podrà transcórrer totalment ni parcialment durant els darrers sis mesos del període de l'ajut FPU.
- Les sol·licituds de les estades es presentaran, a través del centre d'adscripció, a la Secretaria General d'Universitats entre l'1 i el 15 de setembre de l'anualitat prèvia a la realització de l'estada postdoctoral.
Requisits
Requisits candidats:
 • Els investigadors que optin a la contractació predoctoral FPU hauran d'acreditar que es troben en possessió d'un dels títols universitaris que s'assenyalen en l'article 7.1 i que han realitzat la matrícula en un programa de doctorat en una universitat espanyola en el curs 2022-2023, en el moment de presentació de la seva sol·licitud d'elegibilitat.
 • Alternativament, els investigadors que optin a la contractació predoctoral podran acreditar que en el moment de presentació de la seva sol·licitud d'elegibilitat es troben en possessió del títol de màster o han realitzat la matrícula en el curs 2022-2023 en un màster universitari oficial que doni accés a un programa de doctorat en el curs 2023-2024, d'acord amb l'ordenació acadèmica aplicable.
 • No podran optar a la contractació predoctoral objecte d'aquesta convocatòria els que ja estiguin en possessió del títol de doctor / a.
  Requisits relatius a la data de finalització dels estudis:
  a) L'1 de gener de 2019, en el cas de llicenciatures, enginyeries i arquitectures o equivalent en sistemes universitaris estrangers no adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
  b) L'1 de gener de 2018, en el cas de diplomatures, enginyeries tècniques i arquitectures tècniques o titulacions equivalents en sistemes universitaris estrangers no adaptats a l'EEES, que hagin realitzat el màster per a accés al doctorat.
  c) L'1 de gener de 2018, en el cas d'estudis de grau de l'EEES de 180 crèdits.
  d) L'1 de gener de 2019, en el cas d'estudis de grau de l'EEES de 240 crèdits.
  Hauran d'acreditar l'obtenció d'una nota mitjana al seu expedient acadèmic, a l'escala 0-10, igual o superior a la nota de referència per al codi ISCED (International Standard Classification of Education) del camp específic de tres dígits que correspongui al títol segons el sistema d'integrat d'Informació Universitària (SIIU), a excepció dels que concorrin pel grup reservat a discapacitat que l'acreditaran segons branca de coneixement.
  Requisits director/a de tesi:
 • Les persones que optin a la contractació predoctoral FPU hauran de comptar amb un director/a per a l'elaboració de la tesi doctoral corresponent.
 • La vinculació contractual o funcionarial de la persona que dirigeixi la tesi amb el centre d'adscripció s'ha de complir en el moment de l'acceptació de l'ajut i s'ha de mantenir durant tot el temps de durada de l'ajut.
 • Un director/a de tesi només podrà donar suport a un investigador elegible que opti a la contractació predoctoral FPU en aquesta convocatòria.
 • Dotació
  La dotació dels ajuts per finançar els contractes predoctorales serà de 1.230,08 € mensuals el primer any, 1.317,95 € el segon any, 1.273,38 euros el tercer any, 1.647,44 € el tercer i quart any. Cada any s'abonaran 12 mensualitats i dues pagues extraordinàries prorratejades al llarg de l'any.
  Durada
  Mínima d´un any, màxima de 4 anys
  Documentació
  - L'emplenament i la presentació telemàtica de la sol·licitud a la convocatòria s'ha de fer obligatòriament a través dels mitjans electrònics habilitats per fer-ho.
  - Un cop emplenat el formulari en tots els seus apartats, haurà de ser signat per la persona sol·licitant mitjançant algun dels sistemes següents: DNI-e, certificat electrònic reconegut per les administracions públiques o amb claus concertades.
  - A la sol·licitud electrònica degudament emplenada en tots els seus apartats caldrà adjuntar certificació acadèmica personal dels estudis realitzats pels investigadors que opten a la contractació predoctoral, en format PDF, que acrediti els extrems següents:
  a) Els ensenyaments cursats per a l'obtenció del títol de Grau o de Llicenciatura, Enginyeria o Arquitectura.
  b) Els ensenyaments cursats per a l'obtenció dels títols de grau, o de diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques, i de 2n cicle o de màster, quan amb el primer no s'assoleixin els 240 crèdits.
  c) L'acreditació de data de terminació d'estudis.
  d) La trajectòria acadèmica i professional del candidat/a.
  e) Avaluació del Currículum vítae del director/a de la tesi doctoral.
  S'haurà de presentar, segons el model al web del Ministeri, certificat d'avaluació favorable del currículum del director/a de la tesi doctoral signat per la Comissió acadèmica de la universitat on s'hagi matriculat, o tingui previst matricular-se en doctorat la persona sol·licitant en compliment del que estableix la seva admissió per l'article 7 de la Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
  f) Avaluació de la Memòria del projecte formatiu i de la tesi doctoral.
  S'haurà de presentar, segons el model a la web del Ministeri, certificat d'avaluació favorable signat per la Comissió acadèmica de la universitat en què s'hagi matriculat, o tingui previst matricular-se en doctorat la persona sol·licitant a compliment del que estableix l'admissió per l'article 7 de la Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
  AVÍS IMPORTANT
  Canvi important: la presentació de la sol·licitud només es fa en un sol pas.

  La diferència de sou respecte l'EPIF actualitzat es farà càrrec el grup d'acollida.

  Arxius

  Arxiu
  Orden Convocatoria FPU22 2022-12-30 21_19_59.pdf
  preguntas-frecuentes-activos-fpu-act.pdf
  Guia_FPU_2022.pdf
  FPU22_Evaluacion-Proyecto-Formativo.pdf
  FPU22_Evaluacion-Director-de-tesis.pdf
  FPU22_Declaracion-Director-de-tesis.pdf