Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objectiu és promoure i donar suport a la realització de treballs d'Investigació Científica en el camp de la Nefrologia.
Característiques principals
Aquests Ajuts tenen com a base fonamental la promoció i estímul de la Investigació Aplicada, ja utilitzin eines de recerca bàsica i / o clínica. En elles tenen cabuda tant grups de recerca consolidats com emergents, així com projectes d'un sol grup, projectes coordinats, o fins i tot el cofinançament justificada de projectes ja aprovats per altres agències o societats.
Els projectes poden tractar problemes de Nefrologia Clínica, Hipertensió Arterial, Tècniques de Depuració Extrarrenal o Trasplantament Renal.
Tres de les ajudes es destinaran a projectes d'investigació clínica i les tres restants a projectes d'investigació bàsica, valorant-se de forma preferent els projectes d'investigació de caràcter traslacional. Dues de les ajudes, una de caràcter clínic i una altra de caràcter bàsic, es destinaran a investigadors principals menors de 45 anys.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.senefro.org/modules.php?name=becas&d_op=optar&idsection=&idwebstructure=&idbeca=1175
https://www.senefro.org/contents/webstructure/Premios%20y%20Becas/2023.bases%20ayudas%20a%20la%20investigacio%CC%81n.pdf
Sol·licituds: https://www.senefro.org/modules.php?name=login
Requisits
El sol·licitant ha de ser membre de la SEN aprovat formalment en Assemblea durant el Congrés Nacional de la Societat.
El peticionari ha d'estar al dia en el pagament de les quotes anuals de la SEN.
Dotació
24.000€
Durada
Màxim 2 anys
Documentació
 • Model normalitzat de sol·licitud
 • Currículum Vitae normalitzat (format CVN o similar) de l'equip investigador, que inclogui les publicacions dels darrers 5 anys (destacant les 3 publicacions més rellevants i assenyalant les relacionades amb el projecte per al qual se sol·licita l'ajut), així com els projectes de recerca concedits en convocatòries obertes i amb avaluació externa.
 • Memòria detallada del projecte d'investigació redactada en Times New Roman 10 i amb una extensió màxima de 20 fulls. En cas de no ajustar-se a aquest format, el projecte no passarà a avaluació. La memòria ha d'incloure:
  a) Full frontal en la qual constin l'investigador principal i els investigadors col·laboradors; el pressupost total sol·licitat; la durada estimada de el projecte en anys; la signatura de l'investigador principal i del responsable de Centre i la categoria del projecte: bàsica o clínica;
  b) Resum;
  c) Situació actual del problema (1 pàgina màxim) amb bibliografia (1 pàgina màxim);
  d) Objectius i hipòtesis (1 pàgina màxim entre les dues);
  e) Metodologia (2 pàgines màxim), i Pla de Treball (2 pàgines màxim);
  f) Aplicabilitat (mitja pàgina màxim);
  g) Experiència i publicacions del grup en el camp de la proposta (1 pàgina màxim).
  h) Pressupost detallat, incloent-hi, si n'hi ha, cofinançament.
  i) Informe del Comitè Ètic,de la Comissió de Recerca, o / i del Comitè d'Animals segons procedeixi.
 • Declaració d'una altra finançament públic o privat per al projecte.
 • Compromís de presentar alguna contribució (en relació amb els resultats obtinguts amb l'ajut) en forma d'article original, revisió o editorial per a la seva publicació a la Revista Nefrologia.
 • Arxius

  Arxiu
  2023.bases ayudas a la investigación en Nefrologia 2023_SEN.pdf