Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Fundació de l'Associació Espanyola de Pediatria amb l'objectiu de promoure la recerca a l'àmbit de la Pediatria i àrees afins convoca un ajut de Recerca.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
hhttps://www.aeped.es/plataforma-invest-aep/beca-investigacion-invest-aep-2023
https://www.aeped.es/sites/default/files/beca_invest-aep_2023.pdf
Requisits
 • El projecte de recerca haurà de versar sobre un tema lliure de Pediatria valorant especialment els projectes multicèntrics i / o entre nivells assistencials.
 • L'Investigador Principal (IP) ha de ser membre numerari de l'Associació Espanyola de Pediatria i pertànyer a una institució reconeguda d'àmbit estatal.
 • Entre els signants del projecte haurà d'haver MAJORIA de membres numeraris pertanyents a l'Associació Espanyola de Pediatria (la meitat més un).
 • Dotació
  25.500€
  Durada
  Dos anys
  Documentació
 • Currículum Vitae de l'investigador principal i co-investigadors segons model normalitzat abreujat tipus FIS (https://cvn.fecyt.es/).TÍTOL, RESUM en espanyol i anglès (250 paraules), ESTAT ACTUAL DEL PROBLEMA i REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES (màxim 3 pàgines DINA4)
 • HIPÒTESI I OBJECTIUS (1 pàgina DINA4).
 • DISSENY (inclourà les tasques a realitzar per cada membre de l'equip) (màxim 2 pàgines DINA4).
 • MATERIAL I MÈTODES (màxim 3 pàgines DINA4).
 • CRONOGRAMA de la consecució d'objectius per anualitats (1 pàgina DINA4).
 • RELLEVÀNCIA CIENTÍFICA I PRÀCTICA de la investigació.
 • PRESSUPOST detallat de despeses que comprendran, i dividit en el seu cas per anualitats: i. Contractacions / Subcontractacions ii. Estades d'aprenentatge de tècniques clíniques / analítiques iii. Material fungible IV. Material inventariable v. Assegurances si n'hi vaig veure. Difusió: presentació en reunions nacionals / internacionals; despeses de publicació (màxim 1 pàgina DINA4).
 • Presentació al Comitè d'Ètica i Investigació del centre on es realitzarà el projecte.
 • Annexos (màxim 3 pàgines DINA4).
 • Arxius

  Arxiu
  beca_invest-aep_Asociacion Española de Pediatria_2023.pdf