Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'AEDV convoca un ajut per al finançament d'un projecte de recerca sobre temes relatius a la salut dermatològica i venereològica.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Research Grants and Contracts Office. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76
 • Marta López: mlopez4@imim.es - Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: mbayo@imim.es - Ext.: 1684
 • Convocatòria (URL)
  https://aedv.es/becas/
  https://aedv.es/wp-content/uploads/2023/01/9.-Ayuda-Proyecto-de-Investigacion-AEDV-2023-2.pdf
  Requisits
  Poden sol·licitar l'ajuda qualsevol dermatòleg i metge en vies d'especialització en Dermatologia Mèdic-Quirúrgica i Venereologia en una unitat docent acreditada a aquest efecte al nostre país.

  Serà requisit imprescindible que el sol·licitant de l'ajuda sigui membre de la AEDV.
  Dotació
  5.000€
  Durada
  2 anys (prorrogable un any més en el cas de ser necessari).
  Documentació
  Memòria del projecte que haurà de constar de:
 • Introducció: màxim 200 paraules.
 • Objectius i hipòtesis: màxim 200 paraules.
 • Material i Mètodes: màxim 500 paraules.
 • Resultats esperats: màxim 200 paraules.
 • Cronograma de treball.
 • Memòria econòmica detallada.

  Presentació de sol·licituds:
  Les sol·licituds hauran de ser presentades a través de la pàgina web de la AEDV, després del registre en l'àrea privada.
  Àrea privada: https://miportal.aedv.es/login
 • Arxius

  Arxiu
  9.-Ayuda-Proyecto-de-Investigacion-AEDV-2023-2.pdf