Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Aquest premi contribueix a sostenir treballs de recerca susceptibles d'interès per a la població en general i de tenir aplicacions pràctiques en el camp de les professions relacionades amb la maternitat i la infància.
Característiques principals
Tots els projectes hauran de ser originals, no havent estat presentats, publicats o premiats amb anterioritat, ni disposar de cap mena de beca o d'ajuda concedida ni per la pròpia Fundació Mustela ni per la FAME.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Research Grants and Contracts Office. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es - Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es - Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.fondationmustela.com/es/premios-y-becas/beca-de-investigacion-para-matronas
Requisits
Ser persona física resident a Espanya, la professió de la qual sigui la de matrona, amb títol oficial vigent en el moment de la convocatòria.
Dotació
6.000 €
Documentació
El procés de sol·licitud en línia de la Beca de Recerca per a Matronas consta de 3 etapes:

L'estructura i la documentació del projecte a aportar ha de ser la següent:
Etapa 1: Dades de contacte:
Etapa 2: Projecte de recerca (títol del projecte i pressupost sol·licitat)
Etapa 3: Enviament de documents justificatius:
 • 1.Carta de sol·licitud
 • 2.Currículum vitae: títols obtinguts o en procés d'obtenció amb noms i dates/pràctiques realitzades i treballs efectuats (2 pàgines com a màxim)
 • 3.Metodologia (màxim 3 pàgines). La presentació de la metodologia ha d'incloure obligatòriament:
  - Participants - Persones de l'estudi (nombre, edat, possibles subgrups i criteris d'inclusió/exclusió).
  - Procediment de recollida de dades (etapes, lloc, moment de la recollida)
  - Eines (descripció de les eines utilitzades, com ara qüestionaris, entrevistes o programari de recursos...)
  - Mesuraments (obtinguts amb les eines)
  - Anàlisis estadístiques (descriure l'anàlisi de les dades previstes)
  - Ètica ( indicar si la investigació ha estat objecte d'un dictamen del comitè d'ètica i, si no és necessari, per què)
 • 4.Descripció detallada del projecte (màxim 7 pàgines). La presentació ha d'incloure obligatòriament els següents apartats:
  - Problemàtica (màxim 10 línies).
  - Objectius o hipòtesis.
  - Calendari.
  - Resultats esperats.
  - Pressupost total detallat:
 • 5. Bibliografia (màxim 30 referències):
 • 6.Carta signada del director de tesi/supervisor.

  El procediment habilitat per a la presentació de candidatures és a través de la pàgina web de la Fundació Mustela: https://www.fondationmustela.com/es/scholarship_application/multistep_form/get_started/477

 • Pressupost sol·licitat per al mateix (fins a un màxim de 6.000 €).
 • AVÍS IMPORTANT
  La present convocatòria estarà vigent des del 02 de gener de 2023 fins al 15 de Juliol de 2023.

  Arxius

  Arxiu
  Beca de Investigación para Matronas.pdf