Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objectiu d'aquesta ajuda és promoure i facilitar la recerca en Espanya al camp dels Trastorns Hidroelectrolítics i Àcid-Base.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Research Grants and Contracts Office. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.senefro.org/modules.php?name=webstructure&idwebstructure=63
https://www.senefro.org/modules/becas/files/63bbe84ab525d.pdf
Impresos (URL)
https://www.senefro.org/modules.php?name=login
Requisits
Per optar a aquests Ajuts cal:
 • El sol·licitant ha de ser membre de la S.E.N. aprovat formalment en Assemblea durant el Congrés Nacional de la Societat, tal com es recull en els estatuts de la S.E.N.
 • El peticionari ha d'estar al dia en el pagament de les quotes anuals de la S.E.N.
 • Per a acceptació de la sol·licitud a la convocatòria cal l'enviament de la documentació degudament emplenada.
 • Dotació
  24.000€
  Durada
  Màxim 2 anys.
  Documentació
  S'ha d'enviar la documentació següent degudament emplenada:
 • Model normalitzat de sol·licitud.
 • Curriculum Vitae normalitzat (format CVN o similar) de l'equip investigador, que inclogui les publicacions dels darrers 5 anys (destacant les 3 publicacions més rellevants i assenyalant les relacionades amb el projecte per al qual se sol·licita l'ajut), així com els Projectes de Recerca concedits en convocatòries obertes i amb avaluació externa.
 • Memòria detallada del Projecte de Recerca redactada a Times New Roman 10 i amb una extensió màxima de 20 fulles. A cas de no ajustar-se a aquest format, el projecte no passarà a avaluació.
  La memòria ha d'incloure:
  a) Full frontal en què constin:
  - L'investigador principal i els investigadors
  - El pressupost total
  - La durada estimada del projecte en
  - La signatura de l'investigador principal i del responsable del centre
  b) Resum
  c) Situació actual del problema (1 pàgina màxim) amb bibliografia (1 pàgina màxim)
  d) Objectius i Hipòtesis (1 pàgina màxim entre les dues)
  e) Metodologia (2 pàgines màxim) i Pla de Treball (2 pàgines màxim)
  f) Aplicabilitat (mitja pàgina màxim)
  g) Experiència i publicacions del grup al camp de la proposta (1 pàgina màxim).
  h) Pressupost detallat, incloent-hi, si n'hi hagués, cofinançament
  i) Informe de Comitè Ètic de Recerca Clínica, de la Comissió de Investigació, i/o del Comitè d'Animals, segons escaigui.
 • Declaració d'un altre finançament públic o privat per al Projecte.
 • Compromís de presentar alguna contribució en forma d'article original, Revisió o Editorial per a la seva publicació a la Revista Nefrología.
 • L'ajuda és incompatible amb:
  - Haver obtingut un ajut de recerca en nefrologia i/o en patologia glomerular de la Fundació Senefro en els dos darrers anys qualsevol membre de l'equip investigador. A més, cap dels signants del projecte podrà estar alhora en dos o més dels grups que rebin una ajuda.
  - La concessió el mateix any al mateix projecte d'altres ajudes o Premis convocades per la Societat Espanyola de Nefrologia.
 • Arxius

  Arxiu
  AYUDA ALBERTO TEJEDOR - SENEFRO.pdf
  01_Propuesta_de_modelo_AlbertoTe - Copy 1 (1).docx