Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Concessió d’un màxim de 60 ajuts, en règim de concurrència competitiva, per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia de Catalunya, dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2022).
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76
 • Marta López: mlopez4@imim.es - Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: mbayo@imim.es - Ext.: 1684
 • Convocatòria (URL)
  https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-la-incorporacio-de-personal-investigador-postdoctoral-al-sistema-catala-de-ciencia-i-tecnologia-dins-del-programa-Beatriu-de-Pinos-BP-2022
  Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8849/1954530.pdf
  Formulari on line: https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=es_ES&idioma=es_ES&idServei=UNI120SOLC&urlRetorn=https%3A%2F%2Fagaur.gencat.cat%2Fes%2Fbeques-i-ajuts%2Fconvocatories-per-temes%2FAjuts-per-a-la-incorporacio-de-personal-investigador-postdoctoral-al-sistema-catala-de-ciencia-i-tecnologia-dins-del-programa-Beatriu-de-Pinos-BP-2022%3Fmoda%3D1&tpst=ae56fd5821cffc7f4784ac8db0c0e1a0<
  Requisits
 • Haver obtingut el títol de doctor entre l'1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2020 (s'entén com a data d'obtenció del doctorat la data de lectura i aprovació de la tesi).
  El període d'obtenció del títol de doctorat pot ser de l'1 de gener de 2013 al 31 de desembre de 2020 si es justifica qualsevol d'aquests supòsits durant aquest període:
  - Haver gaudit d'un període de baixa per maternitat o paternitat.
  - Haver tingut a càrrec menors de 6 anys, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o persones més grans de 65 anys que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial.
  - Haver patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis mesos.
  - Ser una persona investigadora que tingui reconegut l'estatus de persona refugiada segons la Convenció de Ginebra de 1951.
 • Per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, el període d'obtenció pot ser entre l'1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2020.
 • Tenir, en el moment d'incorporar-se a l'entitat receptora, un mínim de 2 anys d'experiència postdoctoral fora de l'Estat espanyol. Aquesta experiència postdoctoral, independentment del tipus de vinculació, es pot haver dut a terme en institucions diferents, sempre que el període total d'estada postdoctoral sigui, com a mínim, de 2 anys.
 • No haver residit o treballat a l'Estat espanyol més de 12 mesos en els darrers tres anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  Una persona candidata i una persona investigadora responsable només poden constar com a tals en una sola sol·licitud per a cada convocatòria.
 • Dotació
 • L'import de l'ajut per a la contractació del personal investigador: 136.906,86 €.
 • L'import de l'ajut complementari: 12.000€.
 • Durada
  3 anys
  Documentació
 • L'imprès de sol·licitud normalitzat consta d'un formulari general i d'un document annex que s'ha d'adjuntar al formulari d'acord amb les instruccions del model normalitzat. La informació que cal especificar a l'annex del formulari és:
 • breu currículum de la persona candidata;
 • descripció dels elements més destacats del grup de recerca, de la persona investigadora responsable de l'ajut i de l'entitat als quals s'incorpora la persona candidata;
 • breu descripció de l'activitat científica que es vol realitzar, incloent-hi el pla de treball de l'activitat científica i formativa que es pretén desenvolupar;
 • aspectes d'impacte, comunicació i difusió;
 • aspectes ètics del projecte de recerca previst.
  Tot això distribuït en els apartats currículum, institució d'acollida, projecte i activitats de recerca i capacitació, impacte i aspectes ètics. L'apartat d'aspectes ètics de l'annex inclou una taula d'autoavaluació ètica a omplir per totes les persones i entitats sol·licitants i que no està subjecte a avaluació.
  És imprescindible presentar el formulari amb l'annex per poder passar a la fase d'avaluació.
  Els projectes es presentaran preferentment en anglès per a la seva avaluació.
 • Arxius

  Arxiu
  1944219_BBRR.pdf
  faqs_bp_2022_cat_acc.pdf
  Annex-BP-2022_acc.docx
  1954530_Convo.pdf
  guide_applicants_bp_2022_ca.pdf