Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Convocatòria pública per a finançar la investigació de la leucèmia infantil
Característiques principals
El projecte de recerca haurà de versar sobre un tema lliure relacionat amb la leucèmia infantil, valorant-se especialment els projectes traslacionals amb clara aplicabilitat per als nens que pateixen aquesta malaltia.
Els projectes han de ser originals, no haver estat publicats ni finançats o premiats prèviament.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://unoentrecienmil.org/curacion/proyectos-finalizados/
https://unoentrecienmil.org/wp-content/uploads/2022/12/convocatoria-x-beca-unoentrecienmil.pdf
Requisits
 • Posseir la nacionalitat espanyola o, si no, que estigui desenvolupant la seva activitat investigadora a Espanya des de fa, al menys, cinc anys.
 • Ser metge especialista en Pediatria i ser membre numerari de la Societat Espanyola de Hematologia i Oncologia Pediàtrica
 • Ser metge especialista en Hematologia i acreditar un període de formació postgraduada especifica en Hematologia pediàtrica no inferior a quatre anys.
 • Ser llicenciat en Biologia, Farmàcia, Química, Biomedicina o Ciències Biomèdiques i acreditar un període no inferior a 6 anys de formació postgraduada o adscripció a un centre hospitalari o grup de recerca relacionat amb la leucèmia infantil.
 • Dotació
  100.000€
  Durada
  El període de durada del projecte és de dos anys començant al juny de 2023 i finalitzant el juny de 2025.
  Documentació
  La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació que s'enumera a continuació, ordenada i identificada amb les lletres que s'indiquen:
  A1: Fotocòpia del DNI de l'investigador principal del projecte. Ex. A1DNI_INICIALESIP.PDF
  A2: Currículum de l'investigador principal. Ex. A2CVN_IP_INICIALESIP.PDF. Segons model normalitzat de la FECYT (https://cvn.fecyt.es)
  . Els principals mèrits podrien ser requerits en cas que el candidat sigui elegit.
  A3: Excel amb l'equip d'investigadors que componen el projecte. Ex. A3Equipoinvestigador_INICIALESIP.XLS
  - Adjuntar cada currículum normalitzat de l'equip investigador per separat, en format PDF i anomenat ex. A3CVN_COGNOM1COGNOM2.PDF
  B: Memòria del projecte. Ex. B_MEMORIAPROJECTE_INICIALESIP.PDF
  La documentació que es detalla en aquest apartat podrà ser presentada indistintament en anglès o espanyol, tret del resum, que haurà de ser obligatòriament en anglès i espanyol. La informació que ha de contenir la memòria consta dels epígrafs següents:
  ▪ Títol, resum en espanyol i anglès (250 paraules).
  ▪ Estat actual del problema i referències bibliogràfiques (màxim 3 pàgines DINA4).
  ▪ Hipòtesis i objectius (1 pàgina DINA4).
  ▪ Metodologia (màxim 3 pàgines DINA4).
  ▪ Disseny (inclourà les tasques que ha de realitzar cada membre de l'equip) (màxim 2 pàgines DINA4).
  ▪ Material i mètodes (màxim 3 pàgines DINA4).
  ▪ Cronograma de la consecució d‟objectius per anualitats (1 pàgina DINA4).
  ▪ Rellevància científica i pràctica de la investigació.
  ▪ Pressupost detallat de despeses que comprendran:
  - Recursos Humans: contractacions/subcontractacions.
  – Recursos materials: Fungible i inventariable.
  – Serveis tècnics.
  - Viatges, dietes, formació i congressos (aquesta partida no superarà el 5%)
  - Altres: costos indirectes (aquesta partida no superarà el 5%)
  C: Declaració responsable de l'IP que no està rebent finançament pel mateix projecte. Ex. C_Declaracionresponsable_INICIALESIP.PDF
  D: Relació de projectes finançats. Ex. D_Projectesfinançats_INICIALESIP.PDF
  E: Carta d'acceptació del centre investigador. E_Centroinv_INICIALESIP.PDF
  F: Carta de suport de la SEHOP. Ex. F_CartaSehop_INICIALESIP.PDF

  Arxius

  Arxiu
  BOE-B-2023-937_unoentrecienmil_2023.pdf
  convocatoria-x-beca-unoentrecienmil.pdf