Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Premi per als treballs que resumeixin investigacions bàsiques o experimentals per al millor coneixement de la morfologia i fisiologia normal del ronyó, i sobre l'etiologia, patogènia, fisiopatologia o tractament de les seves alteracions patològiques.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Research Grants and Contracts Office. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76.
 • Marta López: mlopez4@imim.es - Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: mbayo@imim.es - Ext.: 1684
 • Convocatòria (URL)
  https://fundacionrenal.com/contenido/premios-inigo-alvarez/
  https://fundacionrenal.com/wp-content/uploads/2023/02/230214_BASES-INVESTIGACION_clinica2023.pdf
  Requisits
 • Llicenciats o Doctors en Medicina i Cirurgia, Ciències de la Salut, Veterinària, Farmàcia, Ciències Biològiques, o en qualsevol altra disciplina universitària relacionada amb les qüestions objecte d'aquesta convocatòria, que siguin residents a Espanya.
 • Quan es tracti d'un equip, els seus membres hauran de ser majoritàriament residents a Espanya.
 • Podran optar al premi els treballs que descriguin recerques clíniques o aplicades per al millor coneixement de la morfologia i fisiologia normal del ronyó, i sobre l'etiologia potogenia, fisiopatologia o tractament de les seves alteracions funcionals i/o patològiques.
 • Els treballs no hauran d'haver estat presentats amb anterioritat a aquest premi.
 • L'activitat investigadora que descriguin haurà d'haver-se desenvolupat amb anterioritat a la data de publicació de la convocatòria.
 • No s'acceptaran treballs en què intervinguin professionals que tinguin, o hagin tingut en els darrers cinc anys, vinculació professional o familiar amb la Fundació o amb els seus empleats.
 • Els premiats dels tres anys anteriors en aquesta categoria no podran optar al premi d'aquesta edició, ni podran fer-ho els qui, segons el parer de la comissió d'admissió, formen part del seu grup de treball o estiguessin directament vinculats a aquest.
 • Dotació
  10.000€
  Documentació
 • Els escrits tindran una extensió limitada en el seu conjunt (amb bibliografia, figures, etc.) a un màxim de cinquanta pàgines. Hauran de presentar-se redactats en castellà o en anglès.
 • S'admetran a més de treballs inèdits, els que hagin estat publicats durant els anys 2022/2023 en revistes científiques de qualsevol nacionalitat. També s'admetran treballs que hagin estat presentats a altres premis durant l'any 2022.
 • S'admetrà únicament un treball per autor i centre.
 • Els treballs s'ajustaran en la seva presentació al següent contingut:
  - Titulo - Resum en castellà i en anglès (al voltant de 300 paraules) - Introducció i objectius. - Material i mètode - Resultats - Discussió i conclusions - Bibliografia.

 • Juntament amb els treballs presentats caldrà aportar la documentació següent:
  -Fitxa annexa degudament emplenada i signada per la persona que presenta el treball.
  -Declaració responsable de l'autor que presenta el treball.
  -Aprovació del Comitè Ètic que correspongui quan fos pertinent o quan fos requerit per comissió d'admissió.
 • Arxius

  Arxiu
  230214_BASES-INVESTIGACION_clinica2023.pdf