Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Els VIII Premis Medicina i Solidaritat DKV volen reconèixer entitats, persones i empreses que hi hagi demostrat la seva solidaritat en l'àmbit de la salut i el benestar.
Característiques principals
Quatre categories:
 • Premi Mèdic Solidari
 • Premi a la trajectòria
 • Premi al professional DKV
 • Premi a la Innovació en Salut Digital
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://dkv.es/corporativo/premios-medicina-y-solidaridad
  https://dkv.es/corporativo/sites/default/files/pdf-docs/bases-premios-medicina-y-solidaridad-viii.pdf
  Presentació de sol·licituds: https://dkv.es/corporativo/premios-medicina-y-solidaridad/solicitud
  Requisits
  • L'objecte dels projectes haurà d'estar relacionat de manera explícita amb la medicina i la solidaritat: Implicació mèdica o sociosanitària en una activitat/ entitat/projecte solidari i altruista.
  • Als projectes haurà d'estar implicat almenys un professional de la salut, que s'ha d'identificar a la candidatura.
  • Que presentin projectes realitzats en els darrers 3 anys i/o en curs que puguin ser mesurables quan als seus resultats (impacte en beneficiaris, generació de riquesa, impacte en comunitats, impacte mitjà ambiental, generació de coneixement, reconeixements i premis, etc.) i tinguin una sostenibilitat mesurable al temps.
  • Els projectes hauran de pertànyer a empreses, persones o entitats registrades a Espanya i amb domicili a Espanya amb independència del lloc on es realitzi la actuació.
  Es valorarà positivament la relació dels projectes amb:
  – Prevenció
  – Sensibilització
  – Solidaritat
  – Cooperació internacional
  – Col·lectius en risc d'exclusió
  – Amb impacte mediambiental positiu
  – Innovació
  – Investigació cientifico-mèdica
  – Abast relatiu segons la problemàtica que cobreix el projecte (persones beneficiades i implicades)
  – Capacitat del projecte per ser autofinançable
  – Els beneficis i l'efecte que el projecte aporta a mitjà i llarg termini, una vegada finalitzat el mateix
  – Adequació a les àrees d'actuació prioritàries de DKV Assegurances (obesitat infantil, discapacitat o mitjà ambient)
  Dotació
  10.000 €
  Documentació
  El formulari de presentació del projecte es troba a la pàgina web de DKV Seguros https://dkv.es/corporativo/
  • Còpia dels estatuts de l'entitat.
  • Còpia de la inscripció de l'entitat al registre corresponent.
  • Fotocòpia del CIF de l'entitat.
  • Fotocòpia del DNI del representant de l'entitat.
  • Fotocòpia de poder o de document fefaent que acrediti que la persona física que presenta la sol·licitud té facultats per representar l'entitat, així com capacitat suficient per poder presentar aquesta sol·licitud en nom de la mateixa.
  • Memòria del projecte. En el cas que diverses entitats presentin conjuntament un mateix projecte s'haurà de presentar el document d'acord entre elles, indicant quina serà la gestora del premi.
  Persones físiques:
  • Fotocòpia del DNI.
  • Memòria del projecte.
  Empreses:
  • CIF de l'empresa conforme està registrada a Espanya.
  • Memòria del projecte.
  • Certificat conforme l'empresa està al corrent de pagaments amb la Seguretat Social i Hisenda. El fet de presentar-se a la convocatòria pressuposa l'acceptació de les bases i de la resolució que serà irrevocable.

  Arxius

  Arxiu
  bases-premios-medicina-y-solidaridad-viii.pdf