Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Fundació Alfonso Martín Escudero convoca 30 beques per a realitzar treballs de recerca en universitats o centres d´investigació a l´estranger, dins les següents temàtiques:
 • Agricultura i ramaderia
 • Ciències del mar
 • Ciències de la salut
 • Tecnologia d'aliments
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://fundame.org/convocatoria-de-becas-de-investigacion-en-universidades-y-centros-en-el-extranjero-2023/
  https://fundame.org/add/Bases%20Convocatoria%20Becas%202023.pdf
  Presentació de sol·licituds: https://fundame.org/becas//
  Requisits
 • Nacionalitat espanyola.
 • Tenir el títol de doctor de qualsevol universitat espanyola o d'especialitat en Medicina (MIR), Biologia (BIR), Farmàcia (FIR), Psicologia (PIR) o Química (QUIR) o Radiofísica Hospitalària. En el cas de tenir un títol d'una universitat estrangera o d'un centre espanyol no estatal s'haurà d'acreditar la convalidació o reconeixement del títol a Espanya.
 • Estar admès a una universitat o centre de recerca a l'estranger per al període sol·licitat.
 • Bon nivell de la llengua del país receptor o bé de qualsevol altre idioma que permeti una comunicació fluida al centre d'investigació.
 • Dotació
 • Ajuts per a trasllats i instal·lació per un import total de 3.100 euros.
 • Assegurança de malalties i accidents.
 • Assignació mensual entre 2.000 i 3.400 euros segons el país de destí (veure annex).
 • Durada
  La durada de la beca serà per un període mínim de 12 mesos i màxim de 24 mesos.
  Documentació
  Les sol·licituds s'emplenaran en línia a la pàgina web de la Fundació Alfonso Martín Escudero. S'aportaran els documents següents:
  a) Document nacional d'identitat.
  b) Currículum vitae resumit (màxim 3 pàgines).
  c) Expedient acadèmic de grau/llicenciatura en què consti les qualificacions de les assignatures a tots els cursos.
  d) Expedient acadèmic de màster.
  e) Títol de doctor, i si escau, acreditació de l'homologació del títol obtingut a l'estranger o del reconeixement del títol a Espanya.
  f) Títol de l'especialitat, o si no, justificació de la superació del període de formacióMIR, BIR, FIR, PIR, QIR o RFIR.
  g) Dues cartes de referència en suport de la seva sol·licitud, de persones rellevants amb què hagi realitzat estudis el candidat.
  h) Justificant d'admissió a una universitat o centre de recerca a l'estranger per al període sol·licitat.
  i) Certificació de coneixement de l'idioma estranger presentat per a l'admissió a la universitat o al centre de recerca. Si no n'hi ha, declaració responsable de dominar l'idioma corresponent en el nivell adequat per realitzar la investigació.
  j) Memòria de la investigació a realitzar (màxim 6 pàgines), en què s'inclourà el pla de treball i el calendari que el desenvolupi.
  k) Declaració responsable que a la data d'inici de l'estada sol·licitada (gener, febrer o març de 2024) no haurà gaudit d'alguna altra beca, ajut o contracte, superior a 12 mesos a l'estranger, de caràcter postdoctoral o posterior a l'obtenció de l'especialitat.
  Incompatibilitats
 • Aquesta beca és incompatible amb qualsevol altra beca, ajut o contracte, de qualsevol modalitat o denominació.
 • És incompatible amb haver gaudit abans de la data d'inici de l'estada sol·licitada (gener, febrer o març de 2024), d'alguna altra beca, ajuda o contracte, superior a 12 mesos a l'estranger, de caràcter postdoctoral o posterior a la obtenció de l'especialitat.
 • Arxius

  Arxiu
  Bases Convocatoria Becas 2023_Fundación Alfonso Martin Escudero.pdf
  Anexo_Fundación Alfonso Martin Escudero.pdf