Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
El patrocini de projectes de recerca científica i tècnica a Espanya a través de Concursos Nacionals, la formació de joves investigadors, així com el foment i desenvolupament de l'educació i de la cultura en general.
Característiques principals
Temes:
 • Biomedicina
 • Química
 • Física i Matemàtiques
 • Preservació de la Biosfera
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Research Grants and Contracts Office. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76
 • Marta López: mlopez4@imim.es - Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: mbayo@imim.es - Ext.: 1684
 • Convocatòria (URL)
  https://www.fundacionareces.es/recursos/doc/portal/2018/04/11/bases-xxxv-convocatoria-web26336.pdf

  https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/becas-y-ayudas/convocatorias/
  Requisits
 • Nacionalitat espanyola.
 • Trobar-se en possessió del títol de doctor per una universitat espanyola o estrangera, en el moment de la presentació de la sol·licitud. En aquesta convocatòria es donarà preferència als candidats que hagin obtingut el grau de doctor entre 2019 i 2023.
 • Estar admès en una universitat o centre de recerca estranger per al curs 2023-2024.
 • Coneixement suficient de l'anglès o de l'idioma del país de destinació.
 • No ser beneficiaris de cap beca o ajut econòmic per a la realització de estudis, crèdit, o qualsevol altra assignació de similar naturalesa durant el gaudi de la Beca.
 • Dotació
  2.400 € mensuals nets
  Durada
  1 any, prorrogable per un segon any previ informe del Consell Científic de la Fundació.
  El gaudi de la Beca tindrà lloc entre l'1 d'octubre de 2023 i el 30 de setembre de 2024.
  Documentació
  La sol·licitud es realitzarà en un formulari en línia establert a aquest efecte, que estarà disponible en la pàgina web quan s'obri el termini per a presentar les sol·licituds. El sol·licitant haurà d'aportar també els noms i afiliació del seu director de tesi i d'un altre investigador que doni suport a la seva candidatura.

  A la sol·licitud, s'adjuntaran còpies en format PDF (.pdf) dels següents documents:
 • Curriculum vitae del sol·licitant, amb els corresponents justificants: Document “CV_(cognom).pdf”.
 • Fotocòpia del DNI: Document “DNI_(cognom).pdf”.
 • Justificant de l'admissió en el centre de recerca de l'estranger per al curs 2023/2024 en el qual s'asseguri que no es requereix el pagament de drets d'ús del laboratori ("bench fees"): Document “JAD_(cognom).pdf”.
 • Memòria sobre la recerca que es proposa realitzar: Document “MEM_(cognom).pdf”.
 • Imprès d'informació sobre protecció de dades i consentiment: Document “RGPD_Cognom.pdf”. En fer la sol·licitud haurà de descarregar aquest imprès, emplenar-lo, signar-lo, escanejar-lo i adjuntar-lo novament en format pdf.
 • Certificació de l'expedient acadèmic del grau o llicenciatura, amb qualificacions: Document "EA_(cognom).pdf”.
 • Documentació del títol del grau o llicenciatura: Document “TEA_(cognom).pdf”.
 • Certificat de l'expedient acadèmic del doctorat: Document “EDR_(cognom).pdf”.
 • Certificat de l'expedient acadèmic del Document que acrediti estar en possessió del títol de doctor per una universitat espanyola o estrangera: Document “TDR_(cognom).pdf”.
 • Certificat de coneixement de l'idioma anglès o de l'idioma del país de destinació: Document “CID_(cognom).pdf”.
 • AVÍS IMPORTANT
  El termini per presentar les sol·licituds estarà obert, exclusivament, des del 10 d'abril al 3 de maig de 2023.

  Arxius

  Arxiu
  bases-xxxv-convocatoria-web26336.pdf