Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Beca per a projectes de recerca originals no finançats. Dirigits a investigadors principals joves, amb grup propi.
Característiques principals
Dues beques:
 • 1 Beca SEOM (finançada per AstraZeneca)
 • 1 Beca SEOM

  Condicions del projecte:
 • Projecte de recerca original no finançat.
 • Es deurà explícitament indicar que el projecte no compta amb finançament addicional.
 • Àrea de Recerca: temes relacionats amb l'oncologia. Es donarà prioritat als projectes amb aplicabilitat clínica i/o de recerca traslacional.
 • Han de ser realitzats a Espanya.
 • Es valorarà la independència científica de l'IP.
 • Un mateix IP pot optar a una sola categoria en la convocatòria de Beques SEOM 2023
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Research Grants and Contracts Office. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76.
 • Marta López: mlopez4@imim.es - Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: mbayo@imim.es - Ext.: 1684
 • Convocatòria (URL)
  https://seom.org/apoyo-a-la-investigacion/premios-becas-seom/convocatorias/209722-convocatoria-becas-proyectos-y-premios-seom-2023
  https://seom.org/images/BecasSEOM2023/11_BASES_BECA_SEOM_PROYECTOS_INVESTIGACION_GRUPO_EMERGENTE_2023.pdf
  Impresos (URL)
  https://seom.org/becas-seom-para-proyectos-de-investigacion-para-grupos-emergentes-2023
  Requisits
  Requisits dels sol·licitants:
  • Metge Especialista en Oncologia Mèdica, amb exercici professional a Espanya, nascut a 1982 o data posterior
  • Ser soci numerari de la SEOM i estar al corrent en el pagament de la quota de soci
  • Nacionalitat espanyola o residència permanent a Espanya.
  Dotació
  30.000 per beca
  Durada
  2 anys
  Documentació
  Ha de presentar-se una Memòria del Projecte de recerca, que ha de tenir els següents apartats:
 • Títol
 • Dades de l'Investigador principal
 • Durada (màxim 2 anys)
 • Resum (màxim 250 paraules)
 • Antecedents i estat actual del tema
 • Bibliografia més rellevant comentada
 • Hipòtesis
 • Objectius
 • Metodologia (Disseny, objecte d'estudi, variables, recollida i anàlisi de dades, limitacions de l'estudi i pla de contingència)
 • Pla de treball (etapes de desenvolupament i distribució de les tasques de l'Equip Investigador)
 • Pla de Difusió (rellevància del projecte quant a impacte clínic i bibliomètric)
 • Mitjans disponibles per a la realització del projecte
 • Justificació detallada de l'ajuda sol·licitada, especificant que no existeix cap cofinançament del projecte
 • Pressupost sol·licitat (incloent despeses de personal, inventariable, fungible i contractació de serveis, viatges i congressos)
 • CV de l'Investigador principal i CV individual de tot l'Equip Investigador seguint plantilla del CVA-ISCIII. El CV de l'equip investigador que ha d'incloure una descripció de la trajectòria del grup emergent incloent els projectes actuals i passats del grup, les col·laboracions negociades per a la consecució i suport a la realització del projecte i la capacitació específica de cadascun dels membres d'equip investigador per a la realització del projecte.
 • Carta de suport del director/coordinador o gerent científic del centre en el que es garanteixi el suport institucional a la recerca, al grup emergent sol·licitant, i a la realització del projecte en concret.
 • Document amb dades addicionals de l'IP
 • Arxius

  Arxiu
  Curriculum Vitae Normalizado Abreviado manual AES_2020.pdf
  11_BASES_BECA_SEOM_PROYECTOS_INVESTIGACION_GRUPO_EMERGENTE_2023.pdf
  Documento_autorrellenable_datos_adicionales_IP.pdf