Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
SEOM convoca una beca per a un projecte de recerca en càncer gàstric.
Característiques principals
Condicions del projecte:
 • Projecte de recerca original.
 • Àrea de Recerca: temes en els quals el càncer gàstric estigui inclòs dins de l'objectiu principal de l'estudi.
 • Es donarà prioritat als projectes amb preferència d'aplicabilitat clínica.
 • Projectes de recerca coordinats o dirigits en Unitats d'Oncologia Mèdica a Espanya.
 • Ha d'indicar si el projecte compta amb finançament addicional i adjuntar documentació que l'acrediti.
 • Un mateix IP pot optar a una sola categoria en la convocatòria de Beques SEOM 2023.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Research Grants and Contracts Office. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76.
 • Marta López: mlopez4@imim.es - Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: mbayo@imim.es - Ext.: 1684
 • Convocatòria (URL)
  https://seom.org/apoyo-a-la-investigacion/premios-becas-seom/convocatorias/209722-convocatoria-becas-proyectos-y-premios-seom-2023
  https://seom.org/images/BecasSEOM2023/18_BASES_BECA_SEOM_PROYECTOS_DE_INVESTIGACION_EN_CANCER_GASTRICO_2023.pdf
  Impresos (URL)
  https://seom.org/beca-seom-para-proyectos-de-investigacion-en-cancer-gastrico-2023
  Requisits
 • Metge Especialista en Oncologia Mèdica, amb exercici professional a Espanya.
 • Soci numerari de la SEOM, al corrent en el pagament de la quota de soci.
 • Dotació
  20.000 €
  Durada
  Màxim 2 anys
  Documentació
  Ha de presentar-se una Memòria del Projecte de recerca, (màxim 12 folis Arial 12 doble espai), i ha de tenir els següents apartats:
 • Títol.
 • Dades de l'Investigador principal.
 • Durada del projecte. Màxim 2 anys.
 • Resum (màxim 250 paraules).
 • Antecedents i estat actual del tema.
 • Bibliografia més rellevant comentada.
 • Hipòtesis.
 • Objectius.
 • Metodologia (Disseny, objecte d'estudi, variables, recollida i anàlisi de dades, limitacions de l'estudi i pla de contingència).
 • Pla de treball (etapes de desenvolupament i distribució de les tasques de l'equip investigador).
 • Pla de Difusió (rellevància del projecte quant a impacte clínic i Bibliomètric).
 • Mitjans disponibles per a la realització del projecte.
 • Justificació detallada de l'ajuda sol·licitada.
 • Pressupost sol·licitat (incloent despeses de personal, inventariable, fungible i contractació de serveis, viatges i congressos).
 • Apartat d‟adequació específica a la convocatòria
 • CV de l'Investigador principal seguint plantilla del CVA-ISCIII.
 • CV individual de tot l'Equip Investigador seguint plantilla del CVA-ISCIII.
 • Document amb dades addicionals de l'IP
 • Arxius

  Arxiu