Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objectiu de la beca serà fer un projecte de recerca.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Research Grants and Contracts Office. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Impresos (URL)
https://www.menudoscorazones.org/2023/convocada-la-vi-edicion-de-la-beca-menudos-corazones-de-investigacion/
https://www.menudoscorazones.org/wp-content/uploads/2023/02/VI-Beca-Menudos-Corazones_2023.pdf
Requisits
Les persones sol·licitants hauran de ser professionals de la cardiologia pediàtrica o dedicats a les cardiopaties congènites, de la cirurgia cardíaca o de la infermeria que siguin membres de la SECPCC amb almenys un any d'antiguitat (llevat del cas del personal mèdic resident) i que estiguin al corrent del pagament de la seva quota
Dotació
12.000€
Durada
3 anys
Documentació
Les sol·licituds s'acompanyaran de la documentació següent:
 • Fotocòpia del Títol de Metge Especialista o Diplomat Universitari.
 • Document que certifiqui la pertinença a la SECPCC (Sol·licitar a Secretaria).
 • Memòria del projecte de recerca o de l'estada formativa, conforme estableix la Base 5.
 • Certificat del director o directora del Centre triat per realitzar el projecte d'investigació, justificant que reuneix les condicions necessàries per fer-ho.
 • Consentiment/s informat/s (Incloent si és el cas el del menor madur) La Memòria constarà dels apartats següents:
 • Currículum Vitae de l'investigador principal i co-investigadors o candidat a estada segons model normalitzat. (CVA model FECYT)
 • TÍTOL, RESUM en espanyol, ESTAT ACTUAL DEL PROBLEMA i REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES (màxim 3 pàgines).
 • HIPÒTESIS I OBJECTIUS (màxim 1 pàgina).
 • DISSENY (inclourà les tasques a realitzar per cada membre de l'equip) (màxim 2 pàgines).
 • MATERIAL I MÈTODES (màxim 2 pàgines).
 • CRONOGRAMA de la consecució d'objectius (1 pàgina).
 • RELLEVÀNCIA CIENTÍFICA I PRÀCTICA de la investigació o beneficis de l'estada formativa.
 • PRESSUPOST detallat de despeses que comprendran si és el cas: Contractacions/Subcontractacions; Estades d'aprenentatge de tècniques clíniques/analítiques; Material fungible; Material inventariable; Assegurances, si n'hi hagués; Despeses de difusió i publicació.
 • Pla de difusió: presentació en reunions nacionals/internacionals.
 • Aprovació del Comitè d'Ètica i Investigació del centre on es realitzarà el projecte.
 • Annexos (màxim 2 pàgines)
 • Arxius

  Arxiu
  VI-Beca-Menudos-Corazones_2023.pdf