Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objectiu és tenir propostes originals de projectes de recerca que reverteixin en l'avanç i en el millor coneixement dels sarcomes i que repercuteixi en un millor diagnòstic i tractament dels sarcomes.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76.
 • Marta López: mlopez4@imim.es - Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: mbayo@imim.es - Ext.: 1684
 • Convocatòria (URL)
  https://www.fundacionmaripazjimenez.org/becas.php#cuatro
  https://www.fundacionmaripazjimenez.org/pdfs/23_Bases_7%20BecaTrienal_FMPJC(2)%20docx.pdf
  Requisits
 • L'Investigador principal del Projecte presentat ha de tenir la llicenciatura en Medicina i Cirurgia (encara que es valorés positivament el disposar del doctorat), especialitzat en alguna de les següents àrees mèdiques: Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica, Anatomia Patològica, Cirurgia Ortopèdica, Cirurgia Plàstica, Cirurgia Toràcica, Cirurgia General i altres especialitats mèdiques relacionades amb els sarcomes. També podran concórrer a les beques Llicenciats en Biologia, Bioquímica o Farmàcia. Els candidats han d'estar vinculats a un centre assistencial o de recerca amb capacitat de desenvolupar el projecte científic plantejat.
 • El treball específic que es presenti haurà d'iniciar-se en el moment en què s'atorga l'ajuda i tenir un termini màxim de 3 anys per a la seva execució.
 • El període de gaudi de la beca serà de 36 mesos.
 • El projecte de recerca ha d'estar enfocat a l'àmbit dels sarcomes podent tenir un caràcter epidemiològic, *traslacional o preclínic que contesti a preguntes d'interès que puguin conduir a una fàcil translació a la clínica i puguin suposar un augment en la supervivència o qualitat de vida dels pacients amb sarcoma.
 • Seran especialment donats suport a estudis en els quals hi hagi una cooperació entre diversos hospitals del grup amb l'ànim d'obtenir una major potència en la sinergia de la recerca.
 • El candidat ha de ser membre de GEIS.
 • No s'exigeix dedicació exclusiva al projecte de recerca presentat.
 • L'Investigador principal del projecte premiat ha de ser present en la cerimònia de lliurament del premi de la beca quan se li comunicarà per escrit l'adjudicació de la mateixa i farà una presentació de 15 minuts del projecte guanyador. En situacions de causa justificada, i havent avisat a la FMPJC amb almenys 7 dies d'antelació a la data de la reunió, es permetrà que algun membre del seu equip, prèviament identificat, acudeixi al lliurament del premi en el seu nom. En cas que no es compleixi aquest criteri s'adjudicarà la beca al segon classificat.
 • L'Investigador principal del projecte guanyador haurà de presentar els resultats del projecte en les Trobades Anuals de la FMPJC de 2023, 2024 i 2025.
 • Dotació
  75.000 €
  Durada
  3 anys
  Documentació
  Juntament amb el formulari de sol·licitud establert a aquest efecte disponible en les pàgines webs de la FMPJC i del GEIS, els aspirants hauran de presentar la següent documentació en anglès (en format PDF) que s'inclourà en el model de sol·licitud disponible en la pàgina web de GEIS:
 • Títol i Resum del projecte (màxim 1 full), en anglès i espanyol.
 • Memòria del projecte (màxim 5 fulls) amb els següents apartats: - Introducció (antecedents del projecte de recerca proposat). - Objectius del projecte. - Materials i mètodes. - Pla estadístic. - Utilitat del projecte. - Cronograma Etapes del desenvolupament i distribució de les tasques de l'equip investigador. - Desglossament pressuposat/ concepte de despeses de manera detallada especificant les ajudes del material inventariable i fungible que ha d'utilitzar-se. Es podrà incloure personal i aparells. - Bibliografia. - Informe del Comitè d'Ètica i Assajos Clínics del Centre on es desenvoluparà el projecte. Si el tipus de recerca el requereix, també serà necessari l'informe corresponent d'experimentació animal. - Mitjans disponibles per a la realització del projecte.
 • Fotocòpia del DNI i del títol d'especialista o títol que correspongui de l'Investigador Principal del Projecte.
 • Currículum de l'investigador principal i el seu equip (10 millors publicacions).
 • Experiència del Grup Investigador en els 5 últims anys (màxim 1 full).
 • Descripció del centre investigador triat per a realitzar el projecte i instal·lacions tècniques disponibles (màxim 1 fulla).
 • Un exemplar de les bases de la present convocatòria amb la signatura d'acceptació del investigador principal i del responsable de l'Institut de Recerca Sanitària acreditat on es desenvoluparà el projecte.
 • Qualsevol altra informació que l'aspirant consideri oportú incloure (màxim una full).

  Els candidats hauran de deixar constància en la seva sol·licitud sobre si s'ha sol·licitat o es té concedida alguna altra beca o ajuda, i quin és l'import d'aquesta.

  Si la sol·licitud aportada és incompleta o no compleix els requisits que aquesta convocatòria exigeix, s'atorgarà al sol·licitant un termini màxim de deu dies per a esmenar els defectes o aportar la documentació que faltarà. De no fer-ho dins de termini, se li tindrà per desistit de la sol·licitud, que quedarà arxivada sense més tràmit.

 • Arxius

  Arxiu
  23_Bases_7 BecaTrienal_FMPJC(2) docx.pdf
  23_Solic. 7 BecaTrienal_FMPJC.pdf